Mondelinge vraag van Koen Geens aan minister Van Quickenborne over 'gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis' in de Commissie Justitie

Parlementaire tussenkomsten

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

Mevrouw Schlitz, vanmorgen werd ik opgeschrikt door een bericht in Het Nieuwsblad, dat te kennen gaf dat de kindermishandeling was toegenomen, maar dat de cijfers een groot dark number verbergen. Dat betekent dat het bijzonder moeilijk is om te weten wat er op dat vlak in de coronaperiode precies is gebeurd. Wij hebben indicaties dat de kindermishandeling is toegenomen omdat de oproepen op de hulplijn 1712 fors zijn gestegen met 45 %. Uit de gezondheidszorg bereiken ons gegevens van wat men het systeem Kindreflex is gaan noemen. Dat betekent dat er automatisch een reflex is om in zorg voor de kinderen te voorzien als een ouder wordt opgenomen in een ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de vertrouwenscentra geven op dit ogenblik te kennen dat er een hoger cijfer van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling is.

Er is trouwens maar één kindermishandeling, namelijk in de familie waar angst bestaat.

Ik heb vier korte vragen voor u.

Ten eerste, welke stappen onderneemt u om dat dark number weg te werken en dus de maatschappelijke zichtbaarheid van kindermishandeling te vergroten?

Ten tweede, u hebt in uw beleidsverklaring gesteld dat u zal overgaan tot het erkennen van de risico's en de schadelijke gevolgen waaraan kinderen worden blootgesteld door getuige te zijn van intrafamiliaal geweld. Welke stappen hebt u al ondernomen?

Ten derde, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het dark number zichtbaar wordt?

Ten vierde, welke stappen werden gezet om de resolutie inzake intrafamiliaal geweld te concretiseren die onlangs door het Parlement is goedgekeurd?

Staatssecretaris Sarah Schlitz: Mijnheer Geens, bedankt voor uw vraag over een heel belangrijk onderwerp. Ik heb het artikel in de krant vandaag ook gelezen en ik deel uw ongerustheid, zeker als we weten dat de situaties waarwan we op de hoogte zijn nog maar het topje van de ijsberg zijn.

Voor de regering is de aanpak van intrafamiliaal geweld, waaronder ook kindermishandeling, een absolute prioriteit. U weet dat mensen die hun partner slaan vaak ook hun kinderen slaan. Kinderen zijn altijd mee het slachtoffer van geweld tussen hun ouders.

Op 20 november 2020 keurde de federale regering een reeks maatregelen op verschillende domeinen goed via een federaal actieplan ter bestrijding van gender- en intrafamiliaal geweld tijdens de tweede covidgolf. Ik denk bijvoorbeeld aan de proactieve contactnames door de politiediensten bij gekende slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

Momenteel leggen mijn diensten de laatste hand aan de afwerking van het nationaal actieplan inzake gendergerelateerd geweld. Hierin wordt in een hele reeks maatregelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld voorzien, zoals de versterking van de opleiding van gezondheidsprofessionals inzake intrafamiliaal geweld. Ook moet elke politieambtenaar in staat worden gesteld om de noodzakelijke en optimale opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld te verzekeren en dit 24 uur op 7. Er komen ook 15 extra criminologen voor de multidisciplinaire aanpak binnen de parketten.

U zult merken dat de aanpak van deze problematiek multidisciplinair wordt opgevat. Dit is geen taak voor de politie of justitie alleen. De strijd moet op verschillende fronten tegelijkertijd worden geleverd.

Er zal ook veel aandacht worden besteed aan de afstemming en de uitwisseling met de deelstaten, zodat de beleidsniveaus en verschillende diensten optimaal op elkaar kunnen inspelen. Dit is nodig om dit geweld te stoppen.

Mijn hart gaat uit naar elk slachtoffer. Van de trieste cijfers kunnen we alleen maar stil worden. Ik hoop hier samen met u werk van te maken.

Koen Geens (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor uw helder antwoord.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.