Maatregelen economische relance

le jeudi 16 mai 2013 19:00 Communiqués de presse

Vandaag werd in de Kamer op voorstel van minister van Financiën Koen Geens de wet “houdende fiscale en financiële bepalingen” goedgekeurd met een pakket van maatregelen dat op korte termijn de economische relance en koopkracht moet stimuleren en tegelijk het vertrouwen van de burger in financiën moet behouden en versterken.

Hier een selectie van de meest opmerkelijke maatregelen die werden goedgekeurd.

De wet verhoogt de vrijstelling van doorstorting van de ingehouden bedrijfsvoorheffing op de lonen van wetenschappelijke onderzoekers van 75%naar 80 %. Een groter deel van de ingehouden bedrijfsvoorheffing komt dus ten goede aan de ondernemingen die onderzoekers tewerk stellen. De  minister wil zo de werkgelegenheid in Onderzoek & Ontwikkeling stimuleren.

Bovendien wordt de toegang tot de aftrek van octrooi-inkomsten voor KMO’s versoepeld. De octrooiaftrek wordt vanaf nu ook toegestaan voor octrooien die de KMO’s buiten een eigen onderzoekscentrum hebben ontwikkeld.

Ook het stelsel van de Tax Shelter werd versterkt, waardoor er meer gelden die opgehaald worden via de Tax Shelter ook effectief aan de productie van de audiovisuele werken moeten worden besteed. Naast de verlenging van de goedkeuring door de Europese Commissie voor de Tax Shelter zal dit bijdragen tot het blijvend succes van de Belgische audiovisuele productie.

Tevens wordt met deze wet de verduidelijking betreffende de afzonderlijke aanslag van 309%, die de voorbije zomer reeds was gegeven, in de wet opgenomen. In gevallen waarbij de belastingplichtige te goeder trouw is en de gemaakte fouten inzake de aan te geven voordelen alle aard nog kunnen rechtgezet worden, zal de afzonderlijke aanslag niet meer toegepast moeten worden. Door deze wetswijziging zal de belastingplichtige (in  geval van goede trouw) de mogelijkheid  hebben om zijn fiscale situatie zelf nog te regulariseren.

Wat de koopkracht betreft is er goed nieuws voor werknemers met een laag loon. Voor de inkomsten van 2013 wordt het belastingkrediet verhoogd met 70 Euro.

En tenslotte is er de successtory Zoomit: sinds vorig jaar kon men via Tax-on-web aanduiden of men het aanslagbiljet elektronisch wilde ontvangen. Zo’n 253.000 burgers kozen al voor deze mogelijkheid. Wie dus opteert voor Zoomit krijgt in de toekomst het aanslagbiljet enkel elektronisch toegestuurd. Deze keuze is nu ook wettelijk verankerd.