PRIVACY

Vanaf 25 mei gaat de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) van kracht. Uw persoonsgegevens worden dankzij deze wetgeving beter beschermd.

De privacy van onze nieuwsbriefcontacten is belangrijk voor ons, en we hechten dan ook veel belang aan een correcte verwerking en gebruik daarvan. Wij willen dat u begrijpt op welke manier wij uw mailgegevens verwerken en welke mogelijkheden u hebt om uw eigen gegevens te beheren en te controleren. We hebben daarom een privacyverklaring opgesteld.

Heb je vragen over onze privacyverklaring? Twijfel dan niet en neem contact op via [email protected]

Het belangrijkste principe:

 • We gebruiken uw mailadres om met u te communiceren via onze nieuwsbrief. We bewaren deze gegevens in een beveiligd digitaal systeem. U kan ten alle tijdens vragen om uw mailadres te wissen uit dit systeem.

Rechten

 • U hebt recht op inzage en correctie
 • U hebt het recht om vergeten te worden
 • U hebt het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens

Hebt u een klacht

Twijfel dan niet en neem contact op met ons via [email protected] . Je kan ook rechtstreeks een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Hieronder kan je de volledige privacyverklaring nalezen.

PRIVACYVERKLARING van Koen Geens

Laatste wijziging 23 mei 2018

Dit is een privacyverklaring van Koen Geens. Een medewerker van Koen Geens treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken te realiseren.

Kerntaak van Koen Geens:

Externe communicatie over politieke parlementaire besluitvorming

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

Koen Geens hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verwerken en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht.

De heer Marc Vermeulen werd aangeduid als “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”). U kunt met vragen, opmerkingen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw gegevens steeds terecht op het mailadres [email protected] 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. We houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Waarom verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens? (verwerkingsdoeleinden)

We maken een onderscheid tussen de verwerking van gegevens van leden van de partij van Koen Geens CD&V (A) en niet-leden (B). Leden zijn personen die voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de statuten: (a) ouder zijn dan 16 jaar (b) een jaarlijkse bijdrage betalen (c) instemmen met de krachtlijnen van de politieke overtuiging (d) akkoord gaan met de interne statuten en reglementen van de partij.

 1. Leden

Persoonsgegevens van leden worden door CD&V verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten binnen CD&V (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)
 • om u uitnodigingen te versturen voor activiteiten en bijeenkomsten van CD&V (contractuele basis, gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken. Enkel de gegevens die door u worden aangeleverd worden door ons verwerkt.

We onderscheiden twee categorieën op basis van de rechtsgrond van de verwerking van de gegevens.

Contractuele basis, gerechtvaardigd belang

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen)

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Niet-leden

Persoonsgegevens van niet-leden van CD&V worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Communicatie over specifiek nieuws en actualiteiten van Koen Geens en CD&V aan de hand van thematische nieuwsbrieven (actieve toestemming)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam
 • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft geven we niet door aan derden.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Koen Geens bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

We kunnen deze privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 24 mei 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail ([email protected] ) als u deze wilt raadplegen.

COOKIES

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door websites en applicaties op uw lokale computer worden geplaatst. Dergelijke cookies kunnen verschillende doeleinden hebben: er zijn technische cookies (bijvoorbeeld voor het bijhouden van taalinstellingen), sessiecookies (tijdelijke cookies die verlopen na één sessie) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op het internet volgen en bijhouden, om u op die manier een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

De Belgische Wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005 bevat enkele bepalingen rond cookies en het gebruik ervan op websites. De wet is een omzetting van de Europese e-Privacyrichtlijn, wat betekent dat de cookiewetgeving verschillend kan geïmplementeerd worden in andere Europese lidstaten.

Doel en nut 

www.koengeens.be wil elke bezoeker van het platform/de website zo goed mogelijk informeren over zijn rechten onder de Belgische wetgeving inzake cookies, en over welke cookies www.koengeens.be gebruikt. Door het platform/de website te gebruiken gaat de bezoeker akkoord met het gebruik van cookies. Cookies helpen www.koengeens.be om uw bezoek aan het platform/de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld een taalkeuze, een nieuwsbrief, et cetera) en om u meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen.

Als u het platform/de website van Koen Geens wil consulteren, is het aan te raden dat de technische instellingen voor cookies ingeschakeld werden. Zonder ingeschakelde cookies kan www.koengeens.be geen probleemloos bezoek op het platform/de website garanderen. Indien u de cookies liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen.

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan ons platform/onze website te verbeteren. De cookies die wij gebruiken zijn veilig. De informatie die we verzamelen met behulp van cookies helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u specifieke diensten te laten zien waarvan wij denken dat ze voor u van belang kunnen zijn.

Soorten cookies 

We onderscheiden volgende types cookies, naargelang hun doeleinden:

  • Functionele cookies:

  Deze cookies stellen het platform/de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we hebben toegevoegd aan onze pagina's.

  • Twitter

  Deze cookies stellen het platform/de website in staat om inhoud van Twitter te tonen of makkelijk berichten te delen. Het doel is om de inhoud van externe bronnen te kunnen weergeven. 

  • Youtube

  Deze cookies stellen het platform/de website in staat om inhoud van YouTube te tonen of makkelijk berichten te delen. Het doel is om de inhoud van externe bronnen te kunnen weergeven.

  • Facebook

  Deze cookies stellen het platform/de website in staat om inhoud van Facebook te tonen of makkelijk berichten te delen. Het doel is om de inhoud van externe bronnen te kunnen weergeven.

  • Nimbu Analytics

  Deze cookies stellen het platform waarop de website gebouwd is in staat om bezoekersstatistieken bij te houden. 

  • Google Analytic

  Deze cookies stellen Google in staat om bezoekersstatistieken bij te houden die ons helpen de inhoud van de website te verbeteren. 

   Beheer van cookies

   Zorg ervoor dat cookies zijn ingeschakeld in uw browser. Om cookies in te schakelen moeten de volgende handelingen uitgevoerd worden:

   Bij browser - Microsoft Internet Explorer

   • In Internet Explorer, klik op 'Internetopties' in het menu 'Extra'.
   • Op het tabblad 'Privacy', verplaats de instellingen- schuifknop naar 'laag' of ‘accepteer alle cookies' (instelling boven 'medium' schakelt cookies uit).
   • Klik op 'OK'.

   Bij browser - Mozilla Firefox

   • Klik op 'Firefox' in de linkerbovenhoek van uw browser en klik vervolgens op 'Opties'.
   • Op het tabblad 'Privacy', zorg ervoor dat de ‘Websites laten weten dat ik niet gevolgd wil worden’ niet is aangevinkt.
   • Klik op 'OK'.

   Bij browser - Google Chrome

   • Klik op de drie puntjes naast de browserbalk bovenaan in uw browservenster en kies 'Opties'.
   • Zoek het gedeelte ‘Privacy and security’ en klik op ‘content settings’.
   • Klik op de optie ‘cookies’.
   • Selecteer nu 'Allow sites to save and read cookie data’.

   Bij browser - Safari

   • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
   • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
   • Duid aan dat u cookies aanvaardt.

   Als u het platform/de website van Koen Geens wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Echter, als u dit liever niet wenst, bent u als bezoeker vrij om de cookies uit te schakelen via uw browserinstellingen. Dit kan via volgende manieren:

   Bij browser - Microsoft Internet Explorer

   • Selecteer in Internet Explorer de knop Extra en selecteer Internetopties.
   • Selecteer het tabblad Privacy en verplaats onder Instellingen de schuifregelaar naar boven om alle cookies te blokkeren. Klik op OK.

   Bij browser - Mozilla Firefox

   • Klik op de menuknop en kies ‘Voorkeuren’.
   • Selecteer het paneel ‘Privacy & Beveiliging’ en ga naar de sectie ‘Geschiedenis’.
   • Stel naast ‘Firefox zal’ in op ‘Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis’.
   • Stel ‘Cookies van derden accepteren’ in op ‘Nooit’.
   • Sluit de pagina ‘about: preferences’. Wijzigingen die u hebt aangebracht, worden automatisch opgeslagen.

   Bij browser - Google Chrome

   • Selecteer ‘Meer Instellingen’ in de browserwerkbalk.
   • Selecteer onderaan de pagina de optie ‘Geavanceerd’.
   • Selecteer bij 'Privacy en beveiliging' de optie ‘Instellingen voor content’.
   • Selecteer ‘Cookies’.
   • Schakel ‘Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen’ uit.

   Bij browser - Safari

   • Kies ‘Voorkeuren’ in het taakmenu. (Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel of klik op ‘Safari’ in het uitgebreide taakmenu.)
   • Klik op het Privacy tabblad. Zoek de sectie genaamd ‘Cookies en andere websitegegevens’
   • Duid aan dat u cookies niet aanvaardt.

   Of raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

   Rechten van bezoekers

   Aangezien cookies een verwerking van persoonsgegevens kunnen uitmaken, heeft u als betrokkene recht op de rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens. Als betrokkene kan u volgende rechten uitoefenen:

   • Recht op verzet: Indien er sprake is van een zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen kan men zich verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens.
   • Recht op toegang: Iedere betrokkene die zijn identiteit bewijst, beschikt over een recht op toegang tot de informatie rond het al dan niet bestaan van verwerkingen van zijn persoonsgegevens, net als de doeleinden van deze verwerking, de categorieën van gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de categorieën van ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
   • Recht op verbetering: Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen op verzoek van de betrokkene steeds verbeterd of zelfs uitgewist worden.

   Mocht u na het lezen van deze Cookieverklaring toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via [email protected]
    

   Klik hier om uw instellingen te wijzigen.