Duidelijkheid over 309%-aanslag

le mardi 23 juillet 2013 13:07 Bericht

Zoals reeds eerder aangekondigd, heeft de Minister het initiatief genomen om aan de hand van een nieuwe circulaire de toepassing van de 309 procent-aanslag te verduidelijken. De circulaire werd gisteren gepubliceerd door de FOD Financien.

De nieuwe circulaire is er gekomen naar aanleiding van een wetswijziging die zeer onlangs in het Parlement werd goedgekeurd. Die wetsaanpassing moet ervoor zorgen dat de bijzondere aanslag niet meer in hoofde van de toekennende vennootschap kan worden toegepast, telkens wanneer de genieter van het voordeel nog binnen de gewone aanslagtermijn effectief op het genoten voordeel wordt belast. Meestal zal dat in de personenbelasting zijn. De bijzondere aanslag heeft in de jongste jaren veel kwaad bloed gezet, onder meer omdat een dubbele belasting, én in hoofde van de toekennende vennootschap, én in hoofde van de genieter van het voordeel niet uitgesloten was, en de fiscus ook de neiging had prioritair naar het ‘wapen’ van de bijzondere aanslag te grijpen. Dit behoort tot het verleden.

In de door de Minister van Financiën ondertekende circulaire wordt beklemtoond, dat de bijzondere aanslag achterwege moet blijven, telkens wanneer de genieter effectief op het genoten voordeel wordt belast, ongeacht of dit met of zonder zijn akkoord gebeurt, en ook ongeacht of dit wel of niet binnen de normale aanslagtermijn kan worden gerealiseerd. In de circulaire beklemtoont de Minister bovendien dat, waar mogelijk, voorrang verleend moet worden aan een taxatie in hoofde van de genieter van het voordeel, en dat de bijzondere aanslag bijgevolg nog slechts in uitzonderlijke gevallen mag worden toegepast. De bijzondere aanslag wordt daarmee herleid tot zijn werkelijke functie : de taxatie rechtzetten, daar waar de genieter niet op het genoten voordeel werd of kan worden belast.

Met deze verduidelijkingen hoopt de Minister dat de rust op het front van de bijzondere aanslag eindelijk terugkeert.