Duidelijkheid over gesplitste aankoop

le mercredi 24 juillet 2013 13:04 Communiqués de presse

Minister Geens heeft het initiatief genomen om duidelijkheid te brengen aangaande de fiscale behandeling van een zogenaamde “gesplitste aankoop”.  De gesplitste aankoop zal in de toekomst mogelijk blijven. De beslissing die de minister heeft ondertekend wordt eerstdaags gepubliceerd en zal van toepassing zijn op alle rechtshandelingen vanaf 1 september 2013.

De “gesplitste aankoop” komt in de praktijk van de familiale vermogensplanning dikwijls voor. Een typisch voorbeeld is dat van ouders die samen met hun kind een woning aankopen. Het kind verwerft de zogenaamde blote eigendom en de ouders het vruchtgebruik. Voorafgaandelijk schenken de ouders de sommen aan het kind, met het oog op het verwerven van de blote eigendom.

Juridisch is de vraag of dit compatibel is met art. 9 van het Wetboek van Successierechten. Sommigen vinden dat het om ‘misbruik’ gaat dat er alleen op gericht is successierechten te vermijden. Anderen vinden dat een dergelijke gesplitste aankoop zonder meer door de beugel kan.

Een tijdje geleden beschouwde de administratie Financiën de gesplitste aankoop met voorafgaande schenking als een fiscaal verdachte constructie. Korte tijd later werd het standpunt genuanceerd, maar een restrictieve benadering bleef gehanteerd. Daardoor bestond veel onzekerheid over de vraag of een dergelijke aankoop in de toekomst nog wel zou kunnen.

Zoals hij heeft meegedeeld in de Kamercommissie van 15 mei jl., heeft de minister van Financiën dit probleem opnieuw ten gronde door zijn administratie laten onderzoeken en wenst hij nu op basis van dit onderzoek de nodige verduidelijkingen te brengen.

De nieuwe beslissing, die de beslissing van 19 april 2013 vervangt, houdt concreet in dat een gesplitste aankoop met voorafgaande schenking op fiscaal gebied in ieder geval aanvaardbaar moet zijn in volgende gevallen:

  • wanneer het duidelijk is dat de begiftigde vrij over de geschonken sommen heeft kunnen beschikken. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn indien wordt aangetoond dat de schenking door de verkrijger van het vruchtgebruik niet specifiek bestemd was voor de financiering van de aankoop van de blote eigendom in het kader van de gesplitste aankoop.
  • wanneer op de voorafgaande schenking schenkingsrechten zijn betaald. 


Koen Geens: “Het is van belang dat over de fiscale behandeling van de gesplitste aankoop zekerheid bestaat. Met deze beslissing wordt duidelijk gemaakt dat de gesplitste aankoop ook in de toekomst onder bepaalde voorwaarden mogelijk zal blijven. Hiermee kom ik tegemoet zowel aan de belangen van de fiscus als aan de gebruikers van dit instrument van familiale vermogensplanning."