Centraal aanspreekpunt bankgeheim

le vendredi 26 juillet 2013 15:40 Bericht

Het Koninklijk Besluit betreffende de oprichting van een centraal aanspreekpunt aangaande het bankgeheim werd vandaag gepubliceerd.

Het KB beschrijft de modaliteiten waaronder  banken, spaar- en kredietinstellingen en wisselinstellingen zullen verplicht worden om de rekeningen en contracten (hypothecaire, leasing, verkoop op afbetaling, geldtransfers, beleggingen, ….) van hun cliënten mee te delen aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP).

Het CAP is het werkmiddel dat moet toelaten, het fiscaal onderzoek te stroomlijnen. Door het samenbrengen van de gegevens van alle financiële instellingen per belastingplichtige wordt het voorheen tijdrovend en kostelijk onderzoek van de fiscus, bij al deze instellingen afzonderlijk, vermeden. Dit onderzoek was niet alleen tijdrovend en kostelijk, het kon ook een inbreuk op het privéleven van de belastingplichtige inhouden en een aantasting bij de betrokken instellingen van zijn financiële geloofwaardigheid.

Het CAP wordt georganiseerd als een functioneel afzonderlijke entiteit in de schoot van de Nationale Bank. De procedure aangaande de raadpleging beoogt de vertrouwelijkheid van de informatie op een zo groot mogelijke wijze te bewaren. Daarom wordt het onderzoek door de gemachtigde personeelsleden van de Nationale Bank zelf uitgevoerd. De toegang tot de gegevens wordt bovendien strikt beperkt tot de doeleinden, door de wetgever bepaald.

Per cliënt moeten jaarlijks voor 31 maart de identificatiegegevens en de nummers van rekeningen en contracten worden bezorgd aan het CAP. Om de bruikbaarheid van de gegevens te vergroten worden de rekeningnummers voor de jaren 2010 tot 2012 eveneens opgevraagd. Hiervoor is de uiterlijke datum van indiening bepaald op 1 februari 2014.De raadpleging door de FOD Financiën start op 1 mei 2014.

De raadpleging van het CAP staat enkel open voor de ambtenaren van de fiscus die in het kader van een strikte procedure belast zijn met de vestiging van de belasting. De Federale Overheidsdienst Financiën moet daarom, via zijn systeem van “Identity en Access Management”, de authentificatie en de toelating beheren van de ambtenaren, die gemachtigd zijn om het CAP te raadplegen.