Overheidsschuld

le mercredi 23 octobre 2013 02:00 Communiqués de presse

Eurostat heeft vandaag voor de Unie de schuldgraad voor het tweede kwartaal van 2013 gepubliceerd. Voor België bedraagt het cijfer volgens deze ramingen 105 %. Dit is het cijfer voor de situatie eind juni 2013. Het Monitoringcomité schat de overheidsschuld op het einde van het jaar, rekening houdend met het financieringssaldo en de volledige consolidatie op het einde van het jaar, op 100.6% BBP. Men gaat daarbij uit van een financieringssaldo van de gezamenlijke overheid van -2.54% BBP.

Dat dit tussentijds cijfer hoger ligt dan het cijfer voor het einde van het jaar, is een jaarlijks weerkerend fenomeen.
In 2012 was de schuldgraad op 30 juni 102,6%. Per einde jaar bedroeg het cijfer 99,8%.

Dit kwartaalcijfer is dus niet representatief voor het cijfer voor het einde van het jaar. Het verschil tussen de tussentijdse situatie en de situatie op het einde van het jaar houdt verband met volgende factoren:

1. In het begin van het jaar is er een groter financieringstekort dan op het einde van het jaar: er zijn in het begin van het jaar relatief gezien minder inkomsten t.o.v. uitgaven dan op het einde van het jaar. Dit is dit jaar des te meer het geval gezien de fiscale ontvangsten vooral in de tweede jaarhelft zullen toenemen omwille van een aantal eenmalige factoren
en omwille van het aantrekken van de groei.

2. De consolidatie van de overheidsschuld heeft vooral plaats op het einde van het jaar. Dat wil zeggen dat op het einde van het jaar de verschillende overheidsinstellingen hun geld bij de Schatkist brengen, zodat dit geld in mindering kan gebracht worden van de bruto-schuld. Tijdens het jaar gebeurt dit veel minder. Dit fenomeen is ook merkbaar in andere landen, zij het minder uitgesproken, omdat in andere landen vaak een centraler beheer is van de overheidsgelden door de Schatkist waardoor er minder geld beschikbaar is bij de verschillende instellingen en waardoor er dus op een meer permanente manier wordt geconsolideerd.

De minister herhaalt de doelstelling van de Regering om de staatsschuld voor dit jaar onder de 100% te brengen.