Wegwerken van de loonkostenhandicap en bijkomende lastenverlagingen

le vendredi 29 novembre 2013 01:00 Communiqués de presse

Tijdens het overlegcomité heeft de federale regering haar maatregelen voor het  concurrentiepact toegelicht en geduid. De Gewestregeringen hebben er akte van  genomen, en zullen op 11 december met bijkomende maatregelen komen. De belangrijkste elementen van het pact, waaronder de loonlastenverlaging die toelaat ons gelijk te trekken met de drie voornaamste buurlanden en de  ontwrichte zones, worden verankerd in een dwingend wettelijk kader.

Enerzijds verbindt de federale regering zich tot een bijkomende lastenverlaging van  telkens 450 miljoen euro in 2015, 2017 en 2019. Deze lastenverlaging wordt verdeeld over één derde structurele  werkgeversbijdrageverminderingen, één derde bijdrageverminderingen gericht op lage lonen, en één derde gericht op bedrijven onderworpen aan internationale  concurrentie.
Anderzijds besliste de regering tot een btw-verlaging op elektriciteit van 6% voor  huishoudens vanaf april 2014. Deze btw-verlaging zal ten laatste in september  2015 worden geëvalueerd. Bovendien zal deze maatregel gepaard met de  volledige afschaffing van de btw op de federale bijdrage op gas en elektriciteit.

Naast deze lastenverlagingen stelt de federale regering voor om in nauwe samenwerking met de regio’s onder bepaalde voorwaarden lastenverlagingen toe te kennen aan bedrijven in ontwrichte zones.

Deze inspanningen komen bovenop de lastenverminderingen die reeds in de  begrotingen van 2013 en 2014 werden beslist, en die de loonkostenhandicap reeds met zo’n 700 miljoen euro doen dalen. De regering roept de sociale partners op om in onderling overleg af te spreken de vooropgestelde lastenverlagingen integraal te gebruiken voor het  verkleinen van de loonhandicap van ons land t.o.v. de 3 voornaamste  buurlanden.

Slotsom
Zoals steeds door CD&V gevraagd, heeft het land nood aan een concurrentiepact, dat een structurele oplossing voorziet voor de loonhandicap ten aanzien van de 3 voornaamste buurlanden. Vandaag werd een belangrijke stap om zo een pact te sluiten gezet, met de door ons gevraagde garanties. De loonkloof met de  ons omringende landen wordt weggewerkt, via een wettelijk kader. Er worden bijna 1400 miljoen euro bijkomende lastenverlagingen voorzien. Dit is een cruciale stap om de economie in ons land opnieuw zuurstof te geven, zodat de bedrijven bestaande jobs kunnen veiligstellen en nieuwe creëren.