Hervorming financiële sector

le vendredi 20 décembre 2013 16:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens: "Met deze ambitieuze bankenwet voorzien we een verregaande en werkbare hervorming van de financiële sector. Banken zullen stabieler worden en het vertrouwen van de spaarder kan zich verder herstellen”

Het kernkabinet heeft een akkoord bereikt over de voorstellen voor een nieuwe bankenwet van Minister Geens. De nieuwe bankenwet heeft 2 centrale doelstellingen: de stabiliteit bij de banken garanderen door het beperken van risicogedrag en het vertrouwen van de spaarders herstellen. Dit vertrouwen kan terugkomen door de banken stabieler en meer liquide te maken en door aan de spaarder meer waarborgen te geven met betrekking tot zijn spaargeld. 

1. Verbod op speculatieve activiteiten
Om spaargelden te vrijwaren van besmetting door risico-activiteiten banken, zullen banken geen trading-activiteiten voor eigen rekening meer kunnen doen binnen hun eigen consolidatieperimeter. De trading voor rekening van derden en in het kader van het bankbedrijf blijft mogelijk omdat deze noodzakelijk is voor ondersteuning van de reële economie. Risicolimieten en omkadering zullen door de Nationale Bank van België bepaald worden. De Nationale Bank zal in januari een advies verstrekken aan de regering over de maximale overschrijding van deze limieten die zij per bank zal vastleggen en die in geen geval meer mag bedragen dan 2,5%.

2. Bijzondere kapitaalheffing
Een bijzondere kapitaalheffing, d.w.z. een verhoging van het eigen vermogen, moet worden doorgevoerd wanneer de trading-portefeuille die een bank aanhoudt meer bedraagt dan 15% van het actief, of wanneer de eigen vermogensvereisten die betrekking hebben op de trading-portefeuille meer bedragen dan 10% van de totale eigen vermogensvereisten.

3. Verbod op bonussen
Het beloningsbeleid van de bankiers wordt aangepakt. De regering wenst een duurzaam beleid bij de banken en wil daarom het risicogedrag van de bankiers ontmoedigen. Zo komt er een totaal verbod op de variabele vergoeding voor instellingen die van staatssteun hebben genoten en waarvan het voorgestelde herstructureringsplan niet ten uitvoer is gelegd. Voor de andere banken wordt de variabele vergoeding in verregaande mate beperkt, voor alle risk takers en gekoppeld aan middellange termijn objectieven van de kredietinstellingen.

4. bescherming van het spaargeld
De bescherming van de deposito’s tot 100.000 Euro blijft behouden. Boven de 100.000 Euro geldt een algemeen voorrecht voor de spaarder, waardoor hij bij faillissement of afwikkeling voorrang krijgt op de andere schuldeisers.

Encumbrance ratio: banken zullen bovendien in hun herstelplan een maximale proportie moeten aangeven van bezwaarde activa, dit zijn activa waarop bijzondere voorrechten (bijv. pand) wegen. Deze ratio geldt als knipperlicht: indien overschrijding, dan zal de bank maatregelen moeten nemen om dit te verminderen.