Financiering KMO's

le jeudi 16 janvier 2014 16:00 Communiqués de presse

Minister van Financiën Koen Geens en Minister bevoegd voor KMO’s Sabine Laruelle zijn erg tevreden over het bereikte akkoord tussen UNIZO, UCM en FEBELFIN over gedragsregels  met betrekking tot de financiering voor KMO’s.

De Gedragscode komt er in uitvoering van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen.  Deze wet  - van kracht sinds 10 januari - voorziet dat enkele bepalingen uitvoering zouden krijgen bij wijze van een gedragscode gesloten tussen de representatieve KMO-organisaties en de kredietsector. Deze gedragscode wordt vervolgens bevestigd bij Koninklijk besluit, dat in werking zal treden op 1 maart 2014.

In de gedragscode wordt in concrete termen bepaald welke informatie de kredietgever moet verstrekken aan de ondernemer bij zijn kredietaanvraag en op het moment van het sluiten van de kredietovereenkomst en in welke vorm dit moet gebeuren. Op deze manier kan de ondernemer met kennis van zaken een overwogen keuze maken tussen de verschillende beschikbare kredietvormen en kan hij ook de aanbiedingen van verschillende kredietgevers beter onderling vergelijken.

Daarnaast wordt ook duidelijk vastgesteld welke informatie verwacht wordt van de ondernemer bij zijn kredietaanvraag. Uit de praktijk blijkt immers dat het voor de  KMO niet altijd duidelijk is welke informatie hij moet verstrekken aan de kredietgever. Op deze manier wordt vermeden dat de kredietaanvraag wordt afgewezen wegens onvolledigheid van het dossier.

Naast de reeds in de wet voorziene beperking tot zes maanden interest van de wederbeleggingsvergoeding voor  nieuwe KMO-kredieten van maximaal 1 miljoen euro stelt de gedragscode nu ook de berekeningsmodaliteiten van de wederbeleggingsvergoeding vast voor de andere kredieten zodat deze transparanter wordt.

Tot slot wordt vastgesteld welke informatie de kredietgever aan de KMO moet verstrekken ingeval van kredietweigering. Dit moet de KMO toelaten om de concrete redenen te kennen waarom zijn dossier wordt afgewezen waardoor hij zijn dossier desgevallend kan aanpassen of bij een andere kredietgever kan aankloppen.

Reacties van de betrokken partijen:
Koen Geens: “Als Minister van Financiën vind ik de adequate financiering van onze KMO’s erg belangrijk. Het zijn immers onze Belgische KMO’s die in een grote mate zorgen voor onze economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in ons land. De KMO’s zijn de motor van onze economie. In die optiek is het bereikte akkoord in uitvoering van de wet KMO-financiering een grote stap voorwaarts om de kredietverlening tussen onze kredietsector en onze KMO’s beter te omkaderen.”

Sabine Laruelle: “De toegang tot financiering is een groot probleem voor KMO’s.  Met de ondertekening van de Gedragscode en de inwerkingtreding van het wetsontwerp dat de relatie tussen KMO’s en banken opnieuw in evenwicht brengt, is er transparantie tussen de verschillende actoren. Wanneer we zeggen dat 1 KMO op 2 moeilijkheden ondervindt om een krediet te bekomen en dat 1 KMO op 3 zijn aanvraag geweigerd ziet, is deze Gedragscode van groot belang. Uiteindelijk winnen alle aanwezige partijen erbij!”

Karel Van Eetvelt (Gedelegeerd Bestuurder Unizo) : “Een eigen zaak begint met een goede financiering. Vandaag ervaren ondernemers nog te vaak problemen met het krijgen, behouden of herschikken van een krediet. Dat is voor een deel te wijten aan een verstoorde verstandhouding. Ondernemers en kredietverstrekkers weten niet precies welke informatie ze moeten uitwisselen. Hierdoor lopen ondernemers soms leningen mis of kunnen ze kredieten niet optimaal vergelijken. De gedragscode legt nu vast welke informatie beide partijen moeten verstrekken.”

Christine Lhoste (Gedelegeerd bestuurder UCM) : "Het is essentieel dat de KMO’s en de banken zich verzoenen. Toegang tot krediet is een noodzaak voor alle ondernemers. Wanneer zij een financiële partner vinden die zij kunnen vertrouwen, kan een bedrijf beter draaien en verder groeien. We staan erop dat het nodig is om de genomen maatregelen te evalueren. Zij moeten de onderlinge relaties in evenwicht brengen opdat zij opnieuw constructief kunnen zijn.”

Michel Vermaerke (Gedelegeerd Bestuurder Febelfin): "België is een KMO-economie en net daarom is Febelfin tevreden met de constructieve dialoog die heeft kunnen plaatsvinden tussen de verschillende partners in het uitwerken van deze belangrijke gedragscode. Febelfin wenst er daarbij op te wijzen dat de kostprijs voor krediet en het aantal kredietweigeringen in België nog steeds tot de laagste van Europa behoren. De doelstelling van de wet is de toegang tot ondernemingskrediet te ondersteunen en met de uitwerking van deze gedragscode probeert  Febelfin hieraan bij te dragen.”