Kostenforfait zelfstandige crèches

le vendredi 17 janvier 2014 17:00 Communiqués de presse

Enkele maanden geleden, werd in nauw overleg met de sectorfederatie een akkoord afgesloten over het kostenforfait voor zelfstandige kinderopvang. Dit akkoord leidde tot een omzendbrief die de aftrek van kosten voor grotere (meer dan 8 kinderen) zelfstandige kinderdagverblijven anders organiseerde. Zij mogen voortaan het werkelijk bedrag van hun grote(re) kosten (huur, energie, personeel) in aftrek brengen, terwijl ze voor een aantal kleinere kosten bovendien nog een forfait van 7 euro per kind en per oppasdag in aftrek mogen brengen. Voor zelfstandige onthaalouders die maximaal 8 kinderen opvangen, verandert er niets. Zij mogen zoals voorheen een forfaitair  bedrag van 16,5 euro per kind en per oppasdag in aftrek brengen, dat al hun gemaakte kosten dekt.

Deze regeling voor de grotere kinderdagverblijven stuit niettemin toch op een aantal praktische bezwaren bij de crèches. Daarom heeft de Minister van Financiën onmiddellijk het initiatief genomen om te overleggen met Vlaams Minister van Welzijn Jo Vandeurzen op 6 januari, en om een grondige evaluatie van het nieuwe stelsel te maken.

De mogelijke administratieve pistes worden momenteel onderzocht. Nagegaan wordt of en welke bijsturingen noodzakelijk  zijn. Eerstdaags zal de Minister de sector uitnodigen voor overleg. De bedoeling is om het dossier af te ronden tegen eind januari.