Verloning Dexia

le jeudi 20 février 2014 01:00 Communiqués de presse

Zoals op 24 januari 2014 afgesproken is, werden gisteren in de Raad van Bestuur van Dexia de beslissingen over de verloningen van 13 december 2013, herbekeken. De loonsverhogingen van de vier directeurs werden met gemiddeld meer dan 50pct neerwaarts herzien.

In de nieuwe voorstellen werd rekening gehouden met de ethische verwachtingen van de samenleving, de nieuwe bankwetgeving en de noodzaak om het talent dat de continuïteit van het bedrijf moet garanderen aan boord te houden.

Persbericht van Dexia

Dexia N.V. past haar bestuur aan

Zoals op 23 januari 2014 werd aangekondigd, en aansluitend op de contacten tussen Dexia en de Belgische en Franse regeringen, werden het Comité der benoeming en bezoldigingen van Dexia N.V. alsook de raden van bestuur van Dexia N.V. en Dexia Crédit Local samengeroepen om het bestuur van Dexia en de loonbeslissingen, zoals genomen tijdens de bijeenkomst van de raad van bestuur van Dexia N.V. op 13 december 2013, te herbekijken.

Deze laatste samenkomst had tot doel het bestuur van de Groep aan te passen in lijn met de opdracht om haar balans in afbouw te beheren, een verdere vereenvoudiging ervan door te voeren en de significante daling van de kosten zoals aangevat in 2012 voort te zetten.

Op basis van het sterke voorbehoud die de twee Staten geuit hebben met betrekking tot de hoogte van de bezoldigingen, hebben de raden van bestuur van Dexia N.V. en Dexia Crédit Local, onder het voorzitterschap van Robert de Metz, met het oog op de operationele continuïteit van de groep
die, eind 2013, na de ontmanteling, nog steeds 223 miljard euro op de balans had, unaniem de volgende beslissingen genomen met ingang van 1 maart 2014:

Het directiecomité van Dexia N.V. blijft bestaan uit drie leden, en niet zes zoals voordien beslist:
- Karel De Boeck, Chief Executive Officer en voorzitter van het directiecomité,
- Claude Piret, met verantwoordelijkheid voor het beheer van de activa,
- Pierre Vergnes, chief financial officer.

Het uitvoerend comité, belast met het operationele beleid van de Groep, zal naast de drie bovengenoemde managers ook bestaan uit:
- Johan Bohets, secretaris-generaal,
- Marc Brugière, chief risk officer,
- Benoît Debroise, met verantwoordelijkheid voor financiering en markten.

De samenstelling van het directiecomité van Dexia Crédit Local blijft ongewijzigd.
Philippe Rucheton blijft lid van het directiecomité van Dexia N.V. en Dexia Crédit Local tot 31 maart 2014.

Wat de verloning van de leden van het directiecomité van Dexia N.V. betreft, heeft de raad van bestuur de bezoldiging van Pierre Vergnes, chief financial officer, verlaagd tot 420.000 euro in plaats van 450.000 euro voordien, en 600.000 euro voor zijn voorganger.

Ook al is de verloning van de drie andere managers die lid zijn van het uitvoerend comité van Dexia N.V., niet formeel onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur, toch heeft de raad akte genomen van de nieuwe voorstellen van het management: het gemiddelde loon van deze drie managers zal 390.000 euro bedragen, wat de gemiddelde stijging ten opzichte van hun vroegere loon beperkt tot 2,3%. Dit houdt ook een belangrijke vermindering in van 13% ten opzichte van de bezoldigingen van 450.000 euro die op 13 december 2013 werden goedgekeurd.

In overeenstemming met de verbintenissen die Dexia bij de Staten en de Europese Commissie is aangegaan, wordt aan de managers geen enkele variabele vergoeding betaald. Bovendien zullen de modaliteiten van de vertrekvergoedingen voor de leden van het directiecomité van Dexia N.V. zowel wat de toepasbare periode als de claw back provisies betreft afgestemd worden op de nieuwe Belgische bankenwet die binnen een aantal maanden van kracht wordt.

De verschillende maatregelen ter vereenvoudiging van het bestuur van de leidinggevende organen sinds 2012 leverden een besparing op van 51%.