Meer ademruimte voor dierenasielen

le vendredi 18 avril 2014 15:00 Persbericht

Minister van Financiën Koen Geens heeft vandaag een nieuwe maatregel toegelicht die aan de erkende dierenasielen meer zuurstof zal kunnen geven.

Een aantal van de handelingen die dierenasielen verrichten zijn momenteel belast met btw. Zo bijvoorbeeld de vergoeding die wordt gevraagd wanneer een persoon een dier uit het asiel gaat halen of de vergoeding die de overheid betaalt wanneer een asiel  een zwerfdier opvangt.

Het aanrekenen van btw gaat voor de asielen gepaard met belangrijke administratieve beslommeringen. Bovendien zijn de vergoedingen die dierenasielen ontvangen voor de opvang, het verzorgen en herplaatsen van achtergelaten of verwaarloosde dieren vaak ontoereikend om de werkingskosten met betrekking tot die activiteiten te dekken.

De meeste dierenasielen zijn bijgevolg afhankelijk van andere inkomstenbronnen, zoals werkingstoelagen toegekend door de overheid in het kader van het regionaal en lokaal beleid inzake dierenwelzijn, lid- en steungelden of giften (in geld of in natura). Bovendien doen dierenasielen in de meeste gevallen een beroep op vrijwilligers om hen bij te staan bij de dagelijkse werking van het asiel.

Na overleg met de sector, werd het btw-regime geëvalueerd en heeft de administratie Financiën beslist dat de activiteiten van de dierenasielen niet meer aan btw zullen onderworpen worden.  De vergoedingen die een dierenasiel ontvangt voor de opvang, het verzorgen en herplaatsen van dergelijke dieren zullen onder bepaalde voorwaarden buiten de werkingssfeer van de btw vallen.
Zo zullen de vergoedingen voor de opvang, verzorging en herplaatsing van bovengenoemde dieren buiten de werkingssfeer van de btw gesteld worden. Dit zijn met name de vergoedingen die betaald worden voor het afstaan van het dier, de opvang van in beslag genomen dieren, de vergoeding die de overheid betaalt voor het ophalen en opvangen van zwerfdieren en de vergoedingen die worden betaald voor het adopteren van dieren.

De bijkomende financiële middelen (lid- en steungelden, werkingstoelagen, giften en legaten) en giften in natura die niet de tegenprestatie van een door het dierenasiel verrichte levering of dienst  vormen, blijven eveneens buiten de werkingssfeer van de btw. Bovendien zijn de lidgelden niet aan de btw onderworpen indien het dierenasiel zich beperkt tot het verstrekken aan zijn leden van een periodiek tijdschrift rondom thema’s die verband houden met de werking van het dierenasiel en het dierenwelzijn in het algemeen.

Enkele interessante cijfers van de erkende asielen voor 2012:
• 24.070 honden opgevangen waarvan 9.815 teruggegeven aan hun eigenaar, 13.022 geadopteerd, 2.560 geëuthanaseerd en 97 een natuurlijke dood gestorven;
• 31.434 katten opgevangen waarvan 1.193 teruggegeven aan hun eigenaar, 16.180 geadopteerd, 11.208 geëuthanaseerd en 2.368 een natuurlijke dood gestorven;
• 9.447 andere dieren opgevangen waarvan 121 teruggegeven aan hun eigenaar, 13.144 geadopteerd, 1.801 geëuthanaseerd en 2.116 een natuurlijke dood gestorven.

Minister Geens: ”De sector van de dierenasielen is voor veel mensen die bezorgd zijn over het welzijn van hun dieren zeer belangrijk. Met deze maatregel krijgen de dierenasielen wat meer ademruimte en worden ze vrijgesteld van al te veel administratieve beslommeringen”