Implementatie van de nieuwe naamwetgeving

le mercredi 03 décembre 2014 19:31 Antwoord in de commissie Justitie

De wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde, moest inderdaad worden afgestemd op de regeling omtrent de meemoeders.Dit wetsvoorstel wijzigt eveneens de voornoemde wet om de aan mij meegedeelde problemen die zich voordeden bij de implementatie van deze wet op te lossen.Ik heb mijn medewerking verleend aan de opmaak van dit wetsvoorstel dat inmiddels artikelsgewijs werd aangenomen in de commissie justitie.

Het is niet ongewoon dat een nieuwe wet een aantal praktische problemen met zich meebrengt in de eerste maanden na de inwerkingtreding. Het gaat vaak om problemen die zich mettertijd zelf oplossen.

Wat de kwantitatieve toepassing van de nieuwe wet betreft, beschik ik over volgende gegevens verkregen via het Rijksregister:

Op datum van 4 oktober 2014 (periode 1/6/2014-4/10/2014) werd 3042 keer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de geboorteaangifte een dubbele achternaam (1580) dan wel de naam van de moeder te geven (1462).

Op datzelfde tijdstip waren er 2.677 Belgen met een dubbele achternaam: 1580 van deze Belgen kregen de dubbele achternaam na keuze hiervoor bij de geboorteaangifte (periode 1/6/2014-4/10/2014); 1097 kinderen kregen een dubbele achternaam op basis van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 12 van de wet.

Op datzelfde tijdstip waren er 140 Belgen die op basis van de overgangsmaatregel voorzien in artikel 12 van voornoemde wet de achternaam van de moeder verkregen. 1462 kinderen kregen de naam van de moeder bij de geboorteaangifte (periode 1/6/2014-4/10/2014) (hetzij op basis van de naamskeuze, hetzij om een andere reden).

Het is echter moeilijk om conclusies te trekken op basis van deze cijfergegevens.Het systeem van het Rijksregister werd immers slechts op 1 september aangepast om de invoering van de dubbele naam mogelijk te maken. Voor de periode tussen 1 juni 2014 en 1 september 2014 werd er aan de gemeenten gevraagd om de lijst van het Rijksregister manueel aan te vullen met de naamswijzigingen en naamskeuzes gedaan in deze periode. Deze aanvulling werd nog niet volledig gedaan door alle gemeenten, dus de cijfers zijn in elk geval niet volledig.

Wat uw vraag tot vergelijking betreft, mevrouw Lahaye-Battheu, is het ook nog wat te vroeg om uitspraken te doen. De wet van 8 mei 2014 is op 1 juni 2014 in werking getreden. Dat is nog geen half jaar geleden.

Om toch enige vergelijking te kunnen maken, kan ik u de volgende cijfergegevens van Frankrijk meedelen: van alle kinderen geboren in 2012 draagt 6,5 % de naam van de moeder en 8,5 % de dubbele naam (eerst vader, dan moeder: 5,9 %, eerst moeder, dan vader : 1,6 %). De overigen dragen de naam van de vader.