Justitie overlegt met syndicale organisaties penitentiaire instellingen

le mercredi 10 décembre 2014 22:19 persbericht

Het Hoog Overleg Comité op 16 december wordt bevestigd.

De bedoeling van dit overleg is tweeledig:

  • luisteren naar de opmerkingen en vaststellingen van de syndicale organisaties over de actuele situatie alsook hun voorstellen.
  • in het verlengde van de werkzaamheden van de Commissie van Justitie in de Kamer van 9 december ll., de intenties van Minister Geens verduidelijken over een voorstel van een globaal plan voor Justitie dat hij eind januari wil voorleggen. De bedoeling is de opgelegde besparingen voor de FOD Justitie te omkaderen zodat negatieve gevolgen voor het personeel vermeden worden en dit via concrete voorstellen voor het functioneren van de penitentiaire instellingen.

De Minister benadrukt nog eens zijn voornemen om in de grootste openheid en in overleg met de syndicale organisaties te werken. Zoals hij gisteren in de Commissie Justitie heeft bevestigd, deelt hij de bekommernissen van de gevolgen van de lineaire besparingen maar dringt hij toch aan op overleg zodat we in een zo sereen mogelijk klimaat kunnen werken, des te meer omdat tot op dit ogenblik, nog geen enkele concrete beslissing werd genomen.