Parlementaire vraag: Extra 23 inspecteurs voor de Veiligheid van de Staat

le mercredi 28 janvier 2015 16:47 Questions au Parlement

Mondelinge parlementaire vraag van Kamerlid Stefaan Van Hecke aan Minister van Justitie Koen Geens.

De extra 23 inspecteurs voor de veiligheid van de Staat en het invullen van de bestaande kaders

Tijdens de gezamenlijke commissie justitie, binnenlandse zaken en defensie van 21 januari 2015 werd reeds aangekondigd dat de Veiligheid van de Staat 23 extra analisten zou recruteren uit de groep van agenten die zorgen voor de personenbewaking (close protection).

De opdracht van personenbewaking gaat over naar de federale Politie en 23 inspecteurs zouden dan omgevormd worden tot analist hoewel ze daar initieel niet voor werden opgeleid.

Volgens de vakbond is het niet evident om deze mensen zomaar om te scholen en vraagt dat een jaar aanpassing.

Bovendien is het kader vandaag niet ingevuld en moeten er in de nabije toekomst ook vervangingen gebeuren voor mensen die met pensioen gaan.

Vandaar de volgende vragen:

1. Op welke termijn kunnen de 23 vooropgestelde analisten werkelijk ingeschakeld worden in het analysewerk ?
2. Welke opleidingen dienen zij daarvoor nog te volgen en hoe lang duurt deze opleiding ?
3. Vergt dit een aanpassing van hun statuut ? Zo ja, wat betekent dat concreet voor de personeelsleden en wat is het budgettaire effect ?
4. In hoeverre is het kader vandaag ingevuld ? (als de minister geen concrete aantallen kan geven omdat er niet gecommuniceerd wordt over het aantal mensen dat werkzaam is in deze dienst, volstaat een antwoord uitgedrukt in procenten). Er worden van cijfers van 60 tot 100 VTE genoemd. Klopt dat ?
5. Zal u ook initiatief nemen om het kader volledig(er) in te vullen ? Zo ja, op welke termijn ?

Antwoord van de Minister :

Voorafgaand:

Het inlichtingenwerk van de Veiligheid van de Staat is een complex geheel van diverse functies en taken. Het is een veel te simpele voorstelling om dit te vertalen als enkel bestaande uit operationeel werk en analysewerk, uitgeoefend door de buitendiensten respectievelijk de analysediensten van de inlichtingendienst. Eén van deze functies is de zogenaamde operationele analyse. In het jargon van inlichtingen- en veiligheidsdiensten wereldwijd worden agenten die deze taakstelling uitoefenen bestempeld als analisten. De facto verrichten zij een taak die zich zowel bevindt binnen het operationeel werk alsook binnen het analysewerk.

Het is de bedoeling dat de 23 inspecteurs van de Dienst Persoonsbescherming van de Veiligheid van de Staat, die vrijkomen ten gevolge van de overheveling van de opdracht van persoonsbescherming naar de Federale Politie, zullen worden ingezet voor het operationeel analysewerk van de dienst. Meer in het bijzonder binnen de provincieposten van de Veiligheid van de Staat waar er een groot gebrek aan onderzoekscapaciteit is.

Vraag 1, 2 en 3:

De basisvorming van inspecteur bij de Veiligheid van de Staat bestaat uit een zeer uitgebreid pakket aan opleidingen. Gedurende een stage van 2 jaar worden ze opgeleid in de diverse functies en taken die eigen zijn aan het inlichtingenwerk. Dit heeft ten gevolge dat de 23 inspecteurs die zullen overgeheveld worden naar het inlichtingenwerk binnen de provincieposten onmiddellijk inzetbaar zijn. Enkel een korte recyclage zal worden georganiseerd om deze agenten de details van de job terug te doen herinneren.

Dit vereist géén aanpassing van het personeelsstatuut van de betrokken agenten.

Vraag 4:

Net zoals de gehele federale administratie wordt er binnen de Veiligheid van de Staat geen gebruik gemaakt van het instrument van personeelskaders. Er wordt gekeken welke concrete behoeften de dienst heeft, rekening houdende met de wettelijk omschreven opdrachten, en indachtig de prioriteiten die door de regering hierbinnen worden gelegd. Zoals u weet, is het bestrijden van terrorisme en radicalisering de grootste prioriteit van de inlichtingendienst.

Vraag 5:

Net zoals de minister van Binnenlandse Zaken ben ik binnen de regering aan het onderhandelen voor budget voor de veiligheidssector, dus ook voor de Veiligheid van de Staat. Ik kan u hieromtrent nog geen resultaten voorleggen.