Regering nam al maatregelen om Veiligheid van de Staat efficiënter te maken

le jeudi 23 avril 2015 16:20 Communiqués de presse

In verband met de Veiligheid van de Staat, wens ik een aantal reeds genomen maatregelen van de regering in herinnering te brengen.

Vooreerst werd in het regeerakkoord beslist om de opdracht van persoonsbescherming van de Veiligheid van de Staat over te dragen aan de politie. Meer in het bijzonder worden de 55 beschermingsassistenten van de dienst Persoonsbescherming geïntegreerd binnen de federale politie en zullen de 23 omkaderingsinspecteurs die bij de Veiligheid van de Staat blijven, worden ingezet voor het inlichtingwerk. Zij zullen noodzakelijk worden ingezet in de provincieposten.

Ten tweede heeft de regering gedurende de voorbije begrotingscontrole op mijn voorstel beslist om 6 miljoen euro bijkomende personeelskredieten voor de Veiligheid van de Staat vrij te maken. Er zullen ook voor 4 miljoen euro aan extra investeringen worden gereserveerd voor de Veiligheid van de Staat. Concreet betekent dit voor 2015 een verhoging van een kwart van de totale middelen in verhouding tot het initieel budget.

Een derde maatregel betreft het evalueren en daar waar nodig het herzien van de zogenaamde BIM-wet. Deze wet regelt de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Zoals ik ook reeds heb aangekondigd in mijn Justitieplan is ook de maatregel voor de ontwikkeling van een nationaal inlichtingenplan voor de Veiligheid van de Staat in voorbereiding. De hierin opgenomen prioriteiten zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Nationale Veiligheidsraad. De voorbereiding hiervan is intussen reeds volop aan de gang.

Een laatste maatregel bestaat uit het herzien van de personeelsstatuten binnen de inlichtingendienst. Zoals vermeld in mijn Justitieplan wordt hierbij een grotere homogeniteit van de toepasselijke statuten nagestreefd. Het is de bedoeling om de werkprocessen binnen de Veiligheid van de Staat efficiënter te organiseren.