Minder administratief werk voor meer competitiviteit

le vendredi 19 juin 2015 15:48 Communiqués de presse

In de Ministerraad werd een omzetting van een Europese richtlijn goedgekeurd die de drempels voor de administratieve categorie ‘kleine vennootschap’ verruimen vanaf 1 januari volgend jaar. Daardoor valllen meer ondernemingen onder die titel, wat betekent dat hun administratieve verplichtingen minimaal zijn en dat ze daarboven fiscale voordelen genieten. Daarnaast is een nieuwe categorie gecreëerd, de zgn. microvennootschappen. Ook daar: fiscale gunstmaatregelen en het gemak enkel, tegen verlaagde kosten, een zeer beperkte jaarrekening te moeten neerleggen. Ruim 80 % van de Belgische ondernemingen zullen van deze vereenvoudiging gebruik kunnen maken, en zo hun wendbaarheid en competitiviteit verbeteren. De bijdrage van mijn kabinet in deze omzetting behelst een nieuwe regeling waardoor de overbodig geworden publicatie van de neerlegging van de jaarrekening in het Belgisch Staatsblad wordt afgeschaft. Dit betekent voor de ondernemingen jaarlijks een besparing van 74 euro. Iedereen weet intussen dat jaarrekeningen geconsulteerd kunnen worden via de balanscentrale van de Nationale Bank. Deze afschaffing maakt deel uit van het kerntakendebat van Justitie dat zich op de zaken die er écht toe doen wenst te concentreren.

België zorgt er met deze beslissing voor dat de Europese richtlijn tijdig in werking zal treden. “Deze vereenvoudiging van de financiële verslaggeving geeft KMO’s in het bijzonder meer wendbaarheid in het ondernemen en kansen op het stuk van competitiviteit, en dus op het behoud van banen en meer werkgelegenheid. Ook dít is een lastenverlaging,” aldus Vicepremier en Minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.

Minister van Justitie Koen Geens reageert: “De overbodig geworden publicatie van de neerlegging van de jaarrekening in het Belgisch Staatsblad wordt afgeschaft en doet ondernemingen jaarlijks 74 euro besparen. Iedereen weet intussen dat jaarrekeningen geconsulteerd kunnen worden via de balanscentrale van de Nationale Bank. Deze afschaffing maakt deel uit van het kerntakendebat van Justitie dat zich op de zaken die er écht toe doen wenst te concentreren.”

Ook Minister van KMO’s Willy Borsus toont zich tevreden : “De vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen is goed nieuws. Na de omzetting zullen er 321.235 microvennootschappen zijn. Voor deze categorie vennootschappen worden de kosten voor de neerlegging van de jaarrekening bij de Balanscentrale met 20 EURO verminderd. Dit betekent een jaarlijkse besparing van 6.425.000 EURO voor deze categorie vennootschappen.”

Administratieve vereenvoudiging

Meer ondernemingen komen in aanmerking voor de categorie ‘kleine vennootschap’ doordat de criteria voor moeder- en dochterondernemingen niet langer opgeteld worden voor de catalogering. Dit betekent dat heel wat vennootschappen die dochter zijn van een moedervennootschap en zelf geen moedervennootschap zijn, voortaan als een kleine vennootschap behandeld zullen worden. Ze mogen een verkort schema van hun jaarrekening neerleggen wat knap wat werk uitspaart. Op dit moment leggen 11.761 kleine vennootschappen (niet-moedervennootschappen) om verschillende redenen een volledig schema van de jaarrekening neer: omdat ze de huidige regelgeving ze daartoe verplicht, omdat ze deel uitmaken van een groep of omdat ze het zelf wensen.

Verder wordt ook de verplichte publicatie in het Belgisch Staatsblad van de melding dat de jaarrekening neergelegd is, afgeschaft. Dit brengt een besparing van meer dan 20 miljoen EUR met zich mee voor de ondernemingen.

30.000 jobs

De nieuwe normen om te spreken van een kleine vennootschap leiden tot een verruiming. Nu gaat het over ondernemingen met een jaaromzet tot 7.300.000 € en een balanstotaal tot 3.650.000 €. Dat wordt respectievelijk 9.000.000 EUR en 4.500.000 EUR. Hierdoor zullen meer dan 1000 extra ondernemingen als ‘kleine vennootschap’ gekwalificeerd worden. Samen stellen deze ondernemingen meer dan 30.000 mensen voltijds tewerk. Bovendien wordt het zogenaamde consistentiebeginsel ingevoerd. Dit betekent dat een onderneming pas als ze twee opeenvolgende boekjaren voormelde criteria overschrijdt haar status en voordelen van kleine onderneming verliest. “Op die manier vermijden we dat kleine ondernemingen die bijvoorbeeld een uitzonderlijk jaar achter de rug hebben, plotseling als groot gekwalificeerd worden omwille van dat uitzonderlijke jaar,” aldus Vicepremier Peeters. “Het vroegere vermoeden dat een onderneming groot is, wordt met andere woorden omgedraaid naar een vermoeden dat de onderneming klein is.”

Voor een micro-vennootschap, een subcategorie van de kleine vennootschap, volstaat van volgend jaar af een beperkte jaarrekening. De drempels daar zijn een jaaromzet van 700.000 EURO en een balanstotaal van 350.000 EURO. Ook voor het aantal werknemers zijn er normen, namelijk maximaal 10 werknemers.