Minister Geens: Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel krijgt voldoende middelen

le mardi 22 septembre 2015 13:29 Communiqués de presse

De Minister wijst erop dat voor alle rechtbanken in ons land budget en mensen worden vrijgemaakt om hun organisatie en werking te versterken. Dit zowel op korte termijn als op langere termijn. Uiteraard zijn de rechtbanken zelf bevoegd voor hun interne organisatie.

  • De selecties zijn lopende om binnenkort nationaal 444 mensen aan te werven of te bevorderen. Hiervan zijn 150 plaatsen voor Brussel opengesteld. Om griffier op een rechtbank of secretaris op een parket te worden, hebben reeds ruim 300 kandidaten zich aangeboden.
  • In afwachting hiervan, kunnen ook de meest dringende noden worden gelenigd met tijdelijke contracten. De Minister heeft een budget vrij kunnen maken van 7,5 miljoen Euro om de meest acute noden op korte termijn op de rechtbanken en parketten te lenigen en de werklast te verminderen. Hiervan is momenteel nog 5 miljoen Euro beschikbaar. De Minister stelt vast dat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel niet inging op zijn vraag.

Specifiek wat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel betreft, wijst de Minister erop dat het kader verruimd werd in gevolge de splitsing van het gerechtelijk arrondissement, en dat er een politiek engagement bestaat om te Brussel naar 100% invulling te streven. De Minister rapporteert daarover periodiek aan de Ministerraad. Het kader van de rechters in eerste aanleg is ingevuld ten belope van 117 op 122. Er zijn 34 posten van griffier vacant, op een kader van 134. 18 griffiers-plaatsen zullen ingevolge de vacatures van deze zomer worden ingevuld tegen eind oktober, nog eens 9 eerder niet ingevulde posten in de loop van november, wat het ingevuld kader zal brengen op 127 op 134.Voor de eerste 18 plaatsen hebben 39 kandidaten zich aangeboden. De selecties vinden plaats tussen 12/10 en 28/10. Daarnaast zijn er voor de rechtbank 10 plaatsen van assistent gepubliceerd; 34 kandidaten hebben zich aangeboden. Deze selecties zullen georganiseerd worden van zodra de selecties voor griffier afgerond zijn.

De Minister wijst er tevens op dat al eerder zeven leden van het griffiepersoneel werden overgeheveld van de Nederlandstalige naar de Franstalige rechtbank van eerste aanleg, door een beslissing van de eerste voorzitter van het Hof van Beroep te Brussel. Bovendien benoemde de Minister 73 voorlopig aangestelde leden van het griffiepersoneel definitief op het Franstalige kader, hoewel ze waren aangeworven met het oog op het slagen voor de tweetaligheidsproef. In beide gevallen werd getuigd van praktische zin, en begrip voor de noden. Dat is ook gebeurd met de nieuwe vacatures.

Koen Geens: “Ik werk op korte termijn en langere termijn aan oplossingen. Acties zoals deze van de Franstalige jeugdrechtbank in Brussel betreur ik dan ook ten zeerste.”