Minister van Justitie Koen Geens verleent Defensie toegang tot het centraal strafregister

le jeudi 24 septembre 2015 14:15 Communiqués de presse

Op voorstel van Minister van Justitie Koen Geens keurde de Ministerraad vandaag een ontwerp van koninklijk besluit goed over de toegang van bepaalde openbare besturen tot het Centraal Strafregister.

De wijziging houdt in dat het Ministerie van Landsverdediging gemachtigd zal worden om inzage te krijgen in het Centraal Strafregister. Op die manier krijgen diensten die instaan voor selectie van militairen en voor het beheer van de tucht de mogelijkheid om tijdig over belangrijke nieuwe informatie te beschikken omtrent personen die militair willen worden of het al zijn. Personen wier gedrag niet verzoenbaar kan worden geacht met het statuut van militair kunnen op die manier vlotter opgespoord worden en laat Defensie toe korter op de bal te kunnen spelen.

Bij Defensie ondervond men op heden vooral praktische problemen hieromtrent. Voor sollicitanten is het namelijk moeilijk om tijdig hun uittreksels uit het Strafregister voor te leggen aan het ministerie. Een oorzaak zou te vinden zijn in de beperkte termijn tussen de aanwerving van de sollicitant en de uiteindelijke inlijving. De uittreksels zijn bovendien niet altijd up-to-date. Daarnaast is het ministerie van Defensie, door de afschaffing van de militaire hoven en rechtbanken in vredestijd, niet altijd meer op de hoogte van veroordelingen die de militairen tijdens hun loopbaan hebben opgelopen.

Met de wijziging van het Koninklijk Besluit worden deze problemen opgelost, door rechtsreeks toegang te verlenen tot de gegevens van het Centraal Strafregister aan de Commandant van de dienst Onthaal en aan de tuchtoverheid binnen Defensie.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Quote Koen Geens: “met deze wetswijziging lossen we een oud zeer op. De bevoegde overheden binnen Defensie zullen nu rechtstreeks het Centraal Strafregister kunnen consulteren om informatie te bekomen over kandidaat-militairen en militairen. Op die manier kunnen ze korter op de bal spelen indien het gedrag van betrokkenen niet verzoenbaar (meer) is met het statuut van militair. Met deze maatregel zal worden vermeden dat personen die veroordeeld zijn voor radicalisme of die gevochten hebben in Syrië een opleiding in het leger kunnen volgen."