Nota hervorming Vennootschapsrecht BCV

le mardi 06 octobre 2015 11:47 Nota

Vandaag steld het BCV een nota voor over een grondige en coherente hervorming van het verouderde Belgisch vennootschapsrecht en verenigingsrecht in de commissie economisch en handelsrecht. Dit is nodig om onze ondernemingen en verenigingen efficiënte werkinstrumenten te geven en vooral om ons land vanuit concurrentieel oogpunt nog aantrekkelijker te maken voor investeerders en ondernemers. Het is de bedoeling om de bestaande structuren tot 4 vormen te herleiden: de bvba, de maatschap, de cvba en de nv. Deze vier vormen werden gekozen omdat alle andere bestaande vormen juridisch kunnen teruggebracht worden tot deze 4 vormen. Er zal hiervoor een voldoende lange overgangstermijn voorzien worden.

De vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) kunnen hun finaliteit (streven naar ideële doelen waarbij nagenoeg alle winsten worden geherinvesteerd) realiseren via een coöperatieve vennootschap (CVBA). De huidige landbouwvennootschap wordt omgezet in een commanditaire vennootschap (de maatschap).

Eén van de opvallendste wijzigingen is de bvba, waarbij de kapitaal- en kapitaalbeschermingsregels worden afgeschaft. Men zal zelf kunnen beslissen hoeveel maatschappelijk kapitaal wordt ingebracht. De controle op de solvabiliteit en de liquiditeit wordt strenger gecontroleerd door strengere regels wat betreft aansprakelijkheidssancties voor bestuurders, toereikend aanvangsvermogen, financieel plan, enz…

De coöperatieve vennootschap blijft bestaan maar zal zich meer focussen op haar oorspronkelijke taak: de realisatie van haar gedachtengoed door personen die tegelijk vennoot en klant zijn (bv een verbruikscoöperatieve) of leverancier (bv een zuivelcoöperatieve).

Wat met de vzw? Deze blijft voor verenigingen en ledenloze stichtingen bestaan naast deze vier vormen van vennootschap. Deze mogen blijven werken voor zover ze geen rechtstreekse of onrechtstreekse winstuitkeringen aan hun leden of bestuurders (bv excessieve wedde) doen. De nadruk komt voor vzw’s te liggen op het resultaat (winstuitkeringen of niet) en niet meer op de intentie (winstoogmerk of niet).