Verduidelijking betalingen aan gerechtsdeskundige

le mardi 12 janvier 2016 19:22 Communiqués de presse

Zoals bekend heeft de Minister van Justitie gisteren aan zijn administratie gevraagd om klaarheid te scheppen in de betalingen die gedaan werden aan Dr. Dillen, de gerechtspsychiater die zogenaamd wegens te trage betalingen van Justitie had geweigerd zijn deskundigenverslag tijdig in te leveren bij de Kamer van Inbeschuldigingsstelling van Antwerpen, waarop deze de verdachte op december 2015 onder voorwaarden vrijliet.

Inmiddels zijn de eerste resultaten van dit onderzoek bekend.

Zo is gebleken dat in 2015 voor 233.000 euro betalingen aan Dr. Dillen zijn gebeurd. Het betrof in bijna alle gevallen facturen uit 2014 en 2015 die door de magistraten werden gevalideerd en door de lokale griffies werden ingebracht in het CGAB-systeem, en zo terecht kwamen bij de FOD-Justitie. In deze 233.000 euro zijn de 60.918 euro begrepen waarvan gisteren sprake was, en die betaald zijn op 17 december 2015. Slechts 5 van de 293 aldus betaalde facturen betreffen prestaties van voor het jaar 2014.

Op dit ogenblik zijn bij de FOD Justitie nog 26.000 euro facturen van Dr. Dillen bekend die de normale administratieve weg hebben gevolgd, en die door de FOD Justitie zullen worden betaald. Er werd heden reeds opdracht gegeven tot een bijkomende betaling van 15.991 euro.

Daarnaast zijn er nog voor ongeveer 85.000 euro facturen waarvan Dr. Dillen nu zelf gewag heeft gemaakt ten aanzien van het kabinet van de Minister. Deze zijn nog niet betaald, omdat zij wellicht nog niet werden overgemaakt aan de FOD Justitie, althans niet via de geëigende hierboven beschreven weg, zijnde validatie door een magistraat en inbreng in het CGAB-systeem. De FOD stelt alles in het werk om de fase van verwerking van deze facturen te achterhalen, en de afhandeling ervan te bespoedigen. Uit een onderzoek van de gegevens die Dr. Dillen aan het kabinet overmaakte, blijkt dat het voor slechts 15% om facturen van voor 2014 gaat.

De Minister betreurt nogmaals dat een gerechtspsychiater die in 2015 voor 233.000 euro betalingen van recente facturen heeft ontvangen, maar naar eigen zeggen nog voor een aantal andere -eveneens meestal recente- facturen crediteur is, dit laatste inroept om een psychiatrisch verslag niet tijdig in te leveren en aldus zijn verplichtingen niet na te komen conform het K.B. houdende Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken van 28 december 1950.