Commissie Justitie

le mercredi 27 janvier 2016 12:00 Questions au Parlement

Vraag van Sonja Becq (CD&V) over het proefproject inzake detentiehuizen.

ANTWOORD

Ik sta zeker open voor andere vormen van detentie. Projecten en initiatieven die een re-integratie in de maatschappij kunnen faciliteren kan ik alleen maar toejuichen, omdat ze op termijn de gedetineerde, maar ook de gehele maatschappij ten goede komen. Ook hier geeft het justitieplan al een belangrijke aanzet met de nodige aandacht voor differentiatie, kleinere of anders beveiligde vormen van detentie en projecten voor geïnterneerden. Een pilootproject zal dus worden voorgesteld.

Dit project maakt onderdeel uit van het masterplan III gevangenissen.

Indien dit principe wordt goedgekeurd zal onderzocht worden onder welke vorm dit het beste wordt uitgewerkt, pas erna komen de antwoorden rond locaties, capaciteit, populatie en timing.


Vraag van Sonja Becq (CD&V) over de overbevolking in de Belgische gevangenissen.

ANTWOORD

Vandaag zijn er 11.060 gedetineerden voor een celcapaciteit van 9.953. De overbevolking bedraagt dus rond de 10 % (tijdens de zomermaanden is de bevolking altijd minder). Ik streef er inderdaad naar om de gedetineerdenbevolking duurzaam onder de 10.000 te brengen. Daar zijn zowel operationele als wetgevende initiatieven voor nodig.

Wat betreft de stand van zaken van het masterplan III betreft, kan ik herhalen wat ik voorheen heb gezegd. Samen met de collega bevoegd voor de Regie ben ik het plan nog aan het voorbereiden en in gedeelde verantwoordelijkheid aan het opmaken. Het moet nog ter validatie worden voorgelegd aan de ministerraad. Het is pas dan dat meer details over dit inhoud van dit plan kunnen worden gegeven.

In mijn inleidende uiteenzetting heb ik u gesproken over mijn hervorming van de externe rechtspositie van veroordeelden. Ik wil op korte termijn mijn voorstellen ook voorleggen aan de actoren van het terrein (o.a. magistraten, advocaten, leden van de penitentiaire administratie en justitiehuizen) en aan academici. Het is de bedoeling om nog voor de zomer met concrete teksten te komen die dan uiteraard het voorwerp worden van de bespreking deze commissie (hetzelfde geldt trouwens ook voor de hervorming van het Strafwetboek).

Ik sprak u ook over de voorstellen m.b.t. een herziening van de voorlopige hechtenis. Ook daar zal ik concrete voorstellen en wijzigingen van de wet presenteren in de volgende maanden.