Commissie Justitie

le mercredi 03 février 2016 12:00 Questions au Parlement

Vraag van Sophie De Wit (N-VA) betreffende het gevangeniswezen.

ANTWOORD

  • Wat het masterplan III betreft, kan ik herhalen wat al meermaals gezegd is.
  • Op datum van 26 januari 2016 verbleven er 11.055 mensen in de Belgische gevangenissen, voor 10012 plaatsen. Hierdoor ligt de overbevolking iets boven de 10 %. Ten opzichte van de hoge cijfers van meer dan 20% tot bijna 25% van enkele jaren geleden, is dit een forse daling. Ter vergelijking, exact twee jaar geleden waren er 11661 gedetineerden voor 9642 plaatsen, oftewel een gemiddelde overbevolkingsgraad van 20,9%.
  • Tot slot in verband met de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en de lokale commissies van toezicht: de wijziging van de Basiswet van het gevangeniswezen daaromtrent, zal deel uitmaken van PPIV. Dit dossier zal kortelings worden voorgelegd aan de ministerraad.

Het plan is nog in voorbereiding, in volledige samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid wordt opgemaakt met de collega bevoegd voor de Regie, en moet nog ter validatie worden voorgelegd aan de ministerraad.

Het is pas dan, en niet op vandaag, dat meer details over dit inhoud van dit plan kunnen gegeven worden.

Uiteraard is de overbevolking verschillend van gevangenis tot gevangenis. In Vlaanderen ligt zij het hoogst in Mechelen, Antwerpen en in Gent. In Wallonië is de situatie het meest problematisch in Jamioulx, Namen en Lantin.

3.Prison Cloud is volledig geïmplementeerd en operationeel in de gevangenissen van Beveren en Leuze-en-Hainaut. De nodige beschikkingen worden getroffen om op korte termijn Prison Cloud ook in de gevangenis van Marche-en-Famenne te laten functioneren. Waarschijnlijk zal dit tegen de zomer van dit jaar een feit zijn.

Ook het Project Bekabeling wordt nog steeds verder gezet. In de komende weken zouden de werken moeten starten in de gevangenissen van Lantin, Nijvel, Brugge en Turnhout. In 2016 zullen ook de dossiers worden ingediend voor de gevangenissen in Mechelen, Antwerpen, Wortel, Leuven Hulp, Dendermonde, Ieper, Oudenaarde, Gent, Jamioulx, Doornik, Ittre, Andenne, Aarlen en Dinant. Een volledige bekabeling van alle inrichtingen zal de mogelijkheid bieden om elke cel te voorzien van een specifieke telefoonaansluiting.

4.Voor de oprichting van de deradicaliseringsvleugels in Hasselt en Ittre is de vorming van het personeel bijna achter de rug. De instroom wordt voorbereid. Dit loopt dus zoals al eerder meegedeeld.

5.Zoals u weet zal de huurovereenkomst rond Tilburg eind dit jaar stopgezet worden. De administratie zal instaan voor het overbrengen van de gedetineerden uit Tilburg naar de Belgische gevangenissen. Dit zal geen probleem opleveren.

Er verblijven momenteel nog steeds 500 gedetineerden in Tilburg, zoals ook voorzien is in de overeenkomst. Later dit jaar zal dit cijfer geleidelijk aan verminderen tot de definitieve sluiting eind 2016.

6.We zijn in onderhandeling met de vakbonden met behulp van een bemiddelaar van de FOD WASO. Er zal hier verder niet over gecommuniceerd worden met het oog op het respecteren van het constructieve karakter van de onderhandelingen.


Vraag van Peter Vanvelthoven (sp.a) over de operationalisering van de gemengde onderzoeksteams (MOTEM).

ANTWOORD

Artikel 105 van de wet op de geïntegreerde politie voorziet in de mogelijkheid tot de oprichting van ‘gemengde multdisciplinaire onderzoeksteams’ kortweg MOTEM’s genoemd. Deze MOTEM’s vormen evenwel geen vaste structuur binnen de politiediensten, noch bij inspectiediensten; het is een mogelijke wijze van functioneren en samenwerken.

Indien een dossier van georganiseerde economische en financiële criminaliteit, van fiscale of sociale fraude, of van ICT-criminaliteit het noodzakelijk maakt, kunnen op verzoek van de leidende magistraat diverse disciplines worden samengebracht. De betrokken magistraat coördineert het onderzoek.

Naargelang het dossier dat voorligt, kan zo’n tijdelijk multidisciplinair onderzoeksteam dus worden samengesteld met opsporingseenheden van 1 van de 5 grootste gedeconcentreerde gerechtelijke directies van de federale politie, samen met leden van bv. een sociale inspectiedienst. De samenstelling van elke MOTEM zal variëren naargelang de aard van het dossier en kan ook wijzigen in de loop van het onderzoek. Het kan gaan om politie-onderzoekers, fiscaal deskundigen, sociale experten, etc.

Wat fiscale fraudedossiers betreft, is het mogelijk de MOTEM’s uit te breiden met één van de 16 fiscale ambtenaren die ter beschikking zijn gesteld van de federale politie.

Het koninklijk besluit van 23 januari 2007 stelt de regels vast voor de ter beschikking stelling van deze fiscale ambtenaren, elk met een uiteenlopend profiel en ervaring. Rekening houdende met hun taalrol, kunnen zij in het hele land worden ingezet in onderzoeken van de gedeconcentreerde gerechtelijke directies, al dan niet in het kader van een MOTEM, of deze van de centrale dienst CDGEFID.