Wilsonbekwamen beter beschermd

le vendredi 19 février 2016 12:00 Persbericht

De Minister van Justitie, Koen Geens, plant een aantal aanvullingen op de wet op wilsonbekwamen. Dat zijn mensen die meerderjarig zijn maar niet meer in staat zijn over hun persoon of hun goederen te beslissen of hun belangen te verdedigen. Heel wat mensen krijgen ooit de maken met een bewindvoering. De uitvoering van de wet van 17 maart 2013 die de regelingen inzake onbekwaamheid regelt moet goed uitgevoerd worden. Deze wet bepaalt immers het welzijn van pakweg 100.000 burgers in België.

In december 2015 heeft de Minister een reeks klachten over de uitvoering van de wet overgemaakt aan de Hoge Raad van Justitie. Deze behandelt de klachten in een advies- en onderzoekscommissie.

Er wordt in overleg met alle betrokken actoren gewerkt aan een aantal wetgevende initiatieven die de uitvoering van de wet kunnen verbeteren en voor een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging zal zorgen.

1. Minister Geens werkt aan een wetsontwerp om de wet te vereenvoudigen en beter af te stemmen op de praktijk. Zo wordt voorgesteld om de verslaggevingsverplichtingen te vereenvoudigen. Dat betekent dat de vrederechter geen proces verbaal moet maken bij het goedkeuren van de jaarrekening. Dit zou nu kunnen goedgekeurd worden door de vrederechter op het verslag zelf. De werklast van de vrederechter wordt hierdoor verkleind.

2. In samenwerking met Minister De Block werkt de Minister van Justitie aan een Koninklijk Besluit dat een lijst van gezondheidstoestanden bevat die bepalen wanneer een persoon voor lange duur wilsonbekwaam is. Als de te beschermen persoon in deze lijst met gezondheidstoestanden past, moet de vrederechter niet verplicht meer aan maatwerk doen en moet de bewindvoerder niet meer systematisch zijn verslagen doorzenden naar de beschermde persoon.

Een comapatiënt of vergevorderde demente bejaarde bijvoorbeeld kan de verslagen van elke handeling die gesteld wordt rond zijn of haar goederen niet meer lezen of goedkeuren.

3. Een Koninklijk Besluit voor de begroting van de kosten en erelonen van de bewindvoerder is in volle voorbereiding. Dit moet de transparantie en uniformiteit vergroten over de bezoldiging van de bewindvoerder zodat de verschillen tussen de kantons verdwijnen. Momenteel hanteert men per kanton een andere bepaling op welke basis de bezoldiging wordt berekend. Dit moet het vertrouwen vergroten, want iedereen wordt dan op dezelfde basis vergoed.

Naast een heldere wettelijke regeling is er nog meer nood aan heldere communicatie.

Daarom onderging de weblink op de website van de FOD justitie een transformatie en werd deze gebruiksvriendelijk gemaakt. De modelformulieren (verslagen, boekhouding, verzoekschriften, medisch getuigschrift) en een informatiebrochure kunnen er gratis gedownload worden. Er werd ook een Q&A opgesteld met meer uitleg over welke beschermingsmaatregelen er bestaan en hoe deze in de realiteit werken.


http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/personen_en_gezinnen/bescherming_van_meerderjarigen