Potpourri III goedgekeurd in Commissie Justitie

le jeudi 03 mars 2016 09:00 Persbericht

De Commissie Justitie stemde na concertatie en bespreking het voorontwerp van de wet betreffende internering en diverse bepalingen justitie goed. Dit is het derde wetsontwerp (Pot Pourri III) dat kadert in de geplande hervormingen, voorgesteld in het justitieplan, door Minister Koen Geens.

Hieronder een aantal van de bepalingen uit de wet die zullen leiden tot een efficiëntere en rechtvaardigere Justitie.

1.Een betere rechtspositie voor de geïnterneerden via de introductie van de interneringskamers

Het wettelijk kader voor de internering van personen wordt aangepast. Het gaat om een aantal noodzakelijke technische correcties op de wet van 5 mei 2014, alsook om een aantal fundamentele aanpassingen op het vlak van interneringsbeleid.

Interneringskamers

De procedure van internering wordt beter afgestemd op de zorgnoden van de geïnterneerde. Hiertoe worden nieuwe kamers opgericht binnen de strafuitvoeringsrechtbanken, de zogenaamde “interneringskamers”. Dergelijke kamers zullen de taken overnemen van de commissies ter bescherming van de maatschappij. De samenstelling wordt echter gewijzigd: voor het eerst zal een rechter, samen met 2 assessoren (een klinisch psycholoog en een assessor sociale reïntegratie) uitspraak doen over het zorgtraject van de geïnterneerde. De geïnterneerde krijgt op die manier een rechtspositie, met rechten en plichten.

Gerichter interneren

De huidige wetgeving voorziet dat alle als misdaad of wanbedrijf omschreven feiten waarop een gevangenisstraf is gesteld, met uitzondering van de misdaden of wanbedrijven die worden beschouwd als politieke misdrijven of als drukpersmisdrijven, in aanmerking komen voor een internering.

Dit brengt echter met zich mee dat ook personen die relatief lichte feiten hebben gepleegd, nog vaak geïnterneerd worden. Interneren als maatregel van onbepaalde duur is echter voor dergelijke personen niet de gepaste maatregel. Daarom zal de interneringsmaatregel meer gericht worden op zij die het echt nodig hebben. Hiertoe wordt er een drempel ingevoerd wat het gepleegde misdrijf betreft.

Internering zal in de nieuwe regeling nog mogelijk zijn voor zij die een niet-correctionaliseerbare misdaad hebben gepleegd, of een misdaad of wanbedrijf die een aantasting of een bedreiging van de fysieke of psychische integriteit heeft opgeleverd.

Koen Geens: “Met de komst van de Kamers voor de Bescherming van de Maatschappij- de zogenaamde interneringskamers- krijgt de geïnterneerde een rechtspositie, zoals veroordeelden dat hebben. Ons land werd in het verleden al te veel veroordeeld omdat we geïnterneerden niet de zorg zouden geven die hen toekomt. Hier maken we komaf mee. Daarnaast maken we het interneringsbeleid gerichter op zij die zwaardere misdrijven hebben gepleegd. Wie een winkeldiefstal pleegt, hoort niet voor onbepaalde duur thuis in een inrichting”

2.Betekeningen worden elektronisch

Wanneer mogelijk zal het bezoek van de gerechtsdeurwaarder worden vervangen door een elektronische communicatie. Dit betekent voor de betekeningen in strafzaken een belangrijke besparing op het budget gerechtskosten van Justitie. De introductie ervan zal mogelijk worden naarmate de e-box wordt ingevoerd voor wat de juridische beroepen betreft. Voor alle andere, ondernemingen en burgers, zal de betekening enkel geldig kunnen gebeuren aan diegene die er per betekening uitdrukkelijk mee instemt dat de betekening elektronisch gebeurt.

Er wordt ook een digitaal platform ingevoerd bij de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Via dat platform zullen alle betekeningsopdrachten worden gecentraliseerd. Alle partijen die betrokken zijn bij betekeningen (parketsecretariaten, magistraten, griffies, advocaten) zullen op een beveiligde manier te allen tijde betekeningsdossiers kunnen raadplegen. Dit zal een belangrijke werklastvermindering voor de parketsecretariaten betekenen.

3.Efficiënter strafonderzoek door bijkomende bevoegdheden voor het parket- generaal

De wet voorziet in een aantal belangrijke bijkomende bevoegdheden voor parketmagistraten. Zo zal de bevoegdheid van Officier van Gerechtelijke Politie (OGP) worden toegekend aan de procureur-generaal en aan zijn magistraten van het parket-generaal en het auditoraat-generaal. Deze bijkomende bevoegdheden dragen bij tot een integrale behandeling van strafzaken. De recente wetswijzigingen inzake de mobiliteit van magistraten laten inderdaad nog makkelijker toe dat parketmagistraten over de arrondissementsgrenzen heen (horizontale integratie) maar ook over de grenzen van de eerste en tweede aanleg heen (verticale integratie), het strafdossier behandelen.

Om elke betwisting uit te sluiten over de regelmatigheid van de daden van gerechtelijke politie die de magistraten van het parket-generaal en van het auditoraat-generaal in dat kader desgevallend dienen te (laten) stellen, wordt deze magistraten, net als de substituten van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeurs de bevoegdheden van officier van gerechtelijke politie toegekend.

Bovendien krijgen deze magistraten eveneens het recht om de politiediensten te vorderen om alle voor het opsporingsonderzoek noodzakelijke handelingen van gerechtelijke politie te doen volbrengen. Dit is bijzonder relevant in het kader van aanvullend onderzoek dat naar aanleiding van de behandeling van een dossier in hoger beroep moet worden verricht en waarvoor in het verleden de procureur-generaal en zijn magistraten van het lokaal parket dienden in te schakelen, met extra transport van omvangrijke dossiers en veel tijdverlies tot gevolg.

4.Verplichte opleiding budgetbeheer voor magistraten

Door een beter eigen beheer van de kosten zullen de gerechtskosten in de toekomst dalen en zal de mogelijkheid ontstaan om gemaakte gerechtskosten tijdig te kunnen betalen. Resultaat: minder achterstallige facturen.

5.Aanwerven magistraten wordt vereenvoudigd

Een snellere mogelijkheid tot aanwerven betekent dat de rechtbank de rechtszekerheid kan blijven garanderen als iemand plots vertrekt, of als iemand op pensioen gaat. De procedures zijn op dit ogenblik te ingewikkeld en tijdrovend.

6.Elektronische handtekening voor ambtenaren

Documenten van de burgerlijke stand en vonnissen kunnen elektronisch getekend worden en als “authentieke bron” geraadpleegd worden.

7.E-mail vervangt de aangetekende zending in interne communicatie

De wet voorziet dat de aanvraag een aantal interne adviezen, waarbij men op heden nog werkte via een aangetekende zending, zal vervangen worden door e-mail. Dit zal zo zijn in verschillende stadia van de procedure voor de evaluatie van magistraten. De aangetekende zending wordt vervangen door e-mail.