CONSTRUCTIEF OVERLEG TUSSEN MINISTER GEENS EN DE MAGISTRATEN

le mercredi 16 mars 2016 14:29 Communiqués de presse

Minister van justitie, Koen Geens, had dinsdagavond een constructief overleg met vertegenwoordigers van de Syndicale Verenigingen van Magistraten over de aandachtspunten die zij in een brief van vrijdag 11 maart 2016 hadden onderstreept. De Minister lichtte tijdens dit overleg zijn uitvoerige antwoordbrief toe die als bijlage gevoegd is.

In verband met de personeelsinvulling heeft de Minister uitgelegd dat hij aan de tekorten die door de besparingen worden veroorzaakt maximaal remedieert. Uit de cijfers die hij citeert in zijn brief aan de Verenigingen (alsook uit bijlage I bij die brief) blijkt dat er sedert zijn aantreden ongeveer 1.000 benoemingen tot magistraat of als gerechtspersoneel zijn gebeurd of in de pijplijn zitten, waarvan het overgrote deel al zijn gepubliceerd. De belangrijkste reden waarom een aantal vacatures nog niet werden ingevuld, bestaat erin dat voor bepaalde functies geen geschikte kandidaten konden worden gevonden. Daarnaast werden een 800-tal tijdelijke contractuelen geworven, waarvan er zeker 154 voor verlenging in aanmerking komen.

Bovendien zal blijken dat de eerste drie grote Potpourri-wetten, waarvan er twee reeds van kracht zijn, tot aanzienlijke vermindering van de werklast zal leiden. In dat kader onderstreepte de Minister dat reeds twee Potpourri-wetten van kracht zijn, en dat de derde eerstdaags door het Parlement zal worden gestemd.

Zoals de Verenigingen is de Minister hevig voorstander van een snelle invoering van de beheersautonomie. Het pad dat in de vorige legislatuur werd gekozen, nl. voor een systeem van beheersovereenkomsten tussen de Regering en de Colleges, werd niet ongrondwettig bevonden door het Grondwettelijk Hof. Het is naar het oordeel van de Minister belangrijk dat het budget dat ter beschikking wordt gesteld van de verschillende entiteiten voor de openbare dienstverlening van justitie, met volle respect voor de onafhankelijkheid van Zetel en Parket en voor een autonome beheersorganisatie, bepaald wordt in functie van parameters die in de wetgeving en in de beheersovereenkomst zullen zijn afgesproken. De Minister wacht eerstdaags de laatste tegenvoorstellen van de Colleges in zodat een periode van meer dan een jaar zorgvuldige en geconcerteerde voorbereiding kan worden afgerond. Na Pasen kan het dossier dan in de Regering worden besproken, met het oog op inwerkingtreding vanaf 2018.

Op het stuk van informatica, heeft de Minister een omvattend plan voorgesteld, dat tweemaal het voorwerp heeft uitgemaakt van een debat in de parlementaire commissie justitie. Inmiddels is er gestart met een aantal projecten in Potpourri I en III die een beduidende werklastvermindering moeten tot gevolg hebben: e-deposit, e-box, de onbetwiste schuldvorderingen en het elektronisch betekeningsplatform .

De nabijheidsfunctie van justitie moet in het juiste perspectief worden bekeken. België heeft 2,66 zittingsplaatsen per 100.000 inwoners en zit aldus ver boven het Europees gemiddelde. In het justitieplan werd een driefasig plan uitgetekend met het oog op de daling van het aantal vredegerechten en aldus een betere werklastverdeling. België kende in totaal 187 vredegerechten met 229 zetels. Er is bovendien een Masterplan voor de gerechtsgebouwen in de maak. Dit zal tot een efficiëntere aanwending van de middelen leiden en tot een betere en veiligere werkomgeving voor magistraten en personeel.

Het dossier van de juridische documentatie is complex. De bedoeling is uiteraard een verregaande informatisering van de documentatie alsook dat elke magistraat uit een catalogus enkel nog de abonnementen, boeken of tijdschriften bestelt die nodig zijn voor de uitoefening van zijn ambt. Ook dit dossier is op kruissnelheid, niettegenstaande vele administratieve en juridische hindernissen.


Wat het verzoek tot "indiening van het pensioenstelsel voor magistraten betreft", waren er verschillende overlegmomenten tussen de beleidscel Justitie, de beleidscel van de bevoegde Minister van pensioenen en de Adviesraad voor de Magistratuur, naast de vergadering met de bevoegde Minister waarop de betrokken verenigingen vertegenwoordigd waren. Minister Geens wenst nogmaals te beklemtonen dat in het regeerakkoord uitdrukkelijk staat dat de invoering van een puntensysteem voor de pensioenberekening geen daling van het pensioenbedrag mag inhouden.

BIJLAGES:

RO_brief_van_de_minister._pdf.pdf

Bijlage I

Bijlage II