Parlementaire vragen in de Commissie Justitie

le mercredi 11 mai 2016 12:00 Questions au Parlement

Vraag van Stefaan Van Hecke (Groen), Marco Van Hees (PTB), Raoul Hedebouw (PTB), Philippe Goffin (MR) en Carina Van Cauter (Open VLD) over de stakingen bij het gevangenispersoneel.

ANTWOORD

1.De eisen van de Franstalige vakbonden zijn enerzijds een aanvulling van de personeelsleden tot het aantal dat was vastgelegd in het personeelsplan van 2014 en anderzijds het stopzetten van de rationaliseringsoefening in de gevangenissen. Langs Nederlandstalige zijde heeft het VSOA het voorstel niet aanvaard, de 2 andere vakbonden wel. Zij gaan uitdrukkelijk akkoord met het voorstel dat ik gedaan heb op vrijdag 6 mei jl.

2.Volgende voorstellen heb ik hen gedaan op vrijdag 6 mei:

1) Er zullen in 2016, 405 personen aangeworven worden :

a. 100 personen in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisme;

b. 305 personen om ALLE personeelsleden te vervangen die reeds vertrokken zijn in 2016 of nog zullen vertrekken, en eveneens om de gerationaliseerde kaders in te vullen.

De effectieven van het bewakingspersoneel zullen tegen eind 2016 terug komen tot het niveau van eind 2015, namelijk tot 7.000 VTE's. Dit komt concreet neer op een bevriezing van de budgettaire besparingen op het vlak van personeel in 2016.

2) Een absolute prioriteit zal gegeven worden aan de beveiliging van de penitentiaire inrichtingen en de integratie van de diensten die de methode "Anders werken" zullen vergemakkelijken. De opstelling van een precieze en versnelde planning is een voorwaarde voor de herneming van de theoretische oefening "Anders werken". Deze oefening zal rekening houden met de progressieve uitvoering van deze werken. Ik hecht veel belang aan dit infrastructureel luik.

3) Alle gestelde vragen die niet tot de bevoegdheid van sectorcomité III behoren zullen aangekaart worden bij de bevoegde collega's van de minister.

4) De syndicale organisaties zullen instructies geven opdat de piketten in afwachting van de stemming van de algemene vergaderingen een totale doorgang toelaten.

De vorige dagen waren reeds volgende voorstellen opgenomen in het ontwerp van protocol:

Flexipremie : de premie zal worden toegekend aan de rechthebbenden in de penitentiaire inrichtingen waar een akkoord is overeengekomen tussen de expertengroep en de lokale delegatie over de rationaliseringsoefening en waar het resultaat is goedgekeurd door de stuurgroep.

De premie zal desgevallend worden toegekend vanaf 1 januari 2016.

De overheid engageert zich om de inspanningen inzake de strijd tegen de overbevolking verder te zetten.

De flexipremie zal toegekend worden aan de penitentiaire inrichtingen die effectieve maatregelen genomen hebben in het kader van de rationalisering en verdere inspanningen leveren in deze richting. Indien er een bijkomende budgettaire marge gevonden kan worden, zal deze gebruikt worden om het toepassingsgebied uit te breiden en het bedrag van de premie te verhogen.

De oefeningen rationalisering worden inrichting per inrichting verder gezet, en dit overeenkomstig de voorziene procedure.

De Minister zal een schrijven richten aan de lokale gevangenisdirecties met betrekking tot de aanpassing van het detentieregime in geval zij geconfronteerd worden met een operationeel tekort.

De bevriezing van elke bijkomende besparing op het budget personeel in 2016 zal toestaan om, zonder nieuwe druk op het personeel, inrichting per inrichting, de oefening « anders werken » verder te zetten. Tegen het einde van het jaar zal het resultaat van dit traject geëvalueerd worden in overleg met de vakbonden.

Het traject « anders werken » zal op een zeer duidelijke manier worden uitgelegd en zal zeer intensief begeleid worden zodat de draagwijdte ervan goed begrepen wordt en zal geactiveerd worden in geval van een akkoord op een lokaal BOC. Dit zal gebeuren via individuele presentaties en overleg, inrichting per inrichting.

De flexipremie verbonden aan het traject « anders werken » zal toegekend worden vanaf dat de stuurgroep de lijst van inrichtingen die reeds de nieuwe werkmethodes toepassen of die klaar staan om ze toe te passen, heeft goedgekeurd. Een eerste lijst zal worden opgesteld nu maandag 9 mei 2016.

De premie zal elk loonverlies vermijden. Ze zal met terugwerkende kracht worden betaald vanaf 1 januari 2016 volgens de datum dat elke inrichting in het traject is ingestapt en welke bevestigd werd door de stuurgroep.

De premie wordt definitief na goedkeuring van de globale oefening.

De premie zal uitgebreid worden naar alle categorieën van het personeel die in de penitentiaire inrichtingen werken en wordt opgetrokken van 2,5€/u naar 3€/u (te indexeren, zijnde van 4,021€ naar 4,8€).

Comme vous voyez, Monsieur Van Hees et Monsieur Hedebouw, le plan maintient l’exercice « travailler autrement » qui a débuté fin 2014.

Le but de l’exercice n’est pas en soi de diminuer le nombre de gardiens, mais d’examiner comment on peut travailler autrement, de façon plus logique, et, en faisant cela, de voir si on peut aboutir à une meilleure allocation des moyens.

Dans certaines établissements pénitentiaires, il y a un manque de personnel pour l’instant. C’est la raison pour laquelle j’ai inséré dans le protocole 405 recrutements qui ne sont pas tous des remplacements.

Les plages horaires vont être discutées localement, en fonction des spécificités des établissements (régime, aile par aile, …), des locaux disponibles, de l’offre des services des communautés et des régions, …

Travailler autrement ne veut pas dire qu’il y a moins d’activités pour les détenus. La nuit, le besoin en nombre d’agents pourrait être adapté. Cela ne veut pas dire que les agents gagneront moins. Avec l’ajustement du système de primes, ce ne sera pas le cas.

Ce qui est vraiment une nécessité dans les établissements pénitentiaires c’est la lutte contre l’absentéisme car cela provoque des grandes problèmes pour les collègues et les détenus. Je suis déterminé à travailler sur ce point.

3. Mijnheer Van Hecke, Ik blijf verder onderhandelen met de vakbonden om tot een oplossing te komen.

4. Het is ook een taak van de regering geworden omwille van het feit dat met mijn voorstellen de bestaande budgettaire marge volledig wordt opgebruikt. Als ik dus nog andere elementen dien op te nemen in dit protocol om tot een akkoord te komen, dien ik ook te beschikken over extra middelen.

5. Dit gebeurt op basis van artikel 111 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus:

“De commissaris-generaal en de officieren die worden aangewezen door de Koning, op gezamenlijke voordracht van de ministers van Binnenlandse Zaken, van Justitie en van Landsverdediging, kunnen voor de handhaving van de openbare orde en de uitvoering van de opdrachten van gerechtelijke politie, wanneer de middelen van de federale politie ontoereikend blijken, de bijstand vorderen van de krijgsmacht, wanneer deze de enige is die de noodzakelijke technische en menselijke middelen kan leveren.”.

6. De kosten van de inzet van politie en leger worden normalerwijze gedragen door hun respectieve departementen.

7. De militairen zullen ingezet worden zo lang dit nodig is en op de plaatsen waar het nodig blijkt te zijn.

8. De strategie is en blijft dezelfde, namelijk dat het masterplan III, dat is voorbereid, nog deze week aan de regering ter validatie zal worden voorgelegd. Zoals eerder al gezegd bevat dit verschillende soorten van projecten, die ook tegemoet komen aan verschillende soorten van problemen. Meer details zullen gegeven worden na validatie van het plan.

9. Het verdrag met Tilburg loopt af tegen het einde van het jaar. Vanaf de zomer zullen de gedetineerden terug worden overgebracht naar België. Het huidig verdrag kan niet simpelweg verlengd worden, de uiterlijke termijn is bereikt. Een langer behoud van Tilburg kan enkel mits zware onderhandelingen over een nieuw verdrag, wat op vandaag niet aan de orde is.

Mevrouw Van Cauter, Ik blijf steeds onderhandelen met de vakbonden om tot een akkoord te komen, liever op korte termijn dan op lange termijn.

Wat betreft compensatie voor gedetineerden omwille van de gedaalde leefomstandigheden in de gevangenissen tijdens de staking kan ik me nu nog niet uitspreken.

Voor de vragen rond gegarandeerde dienstverlening en evaluatie van het protocol verwijs ik naar het antwoord dat ik aan mevrouw Jadin en mevrouw De Wit gegeven heb vandaag.

Lors de la fin de la grève,Monsieur Goffin, il y a toujours des mesures à prendre pour ne pas compromettre la sécurité des gardiens. C’est un automatisme. Il est possible qu’il sera convenu à la fin de cette grève la nécessité de donner des consignes, mais cela n’est pas encore discuté pour l’instant.

Normalement les directeurs locaux demandent le soutien de la police lors de la reprise du travail après une longue grève pour éviter des actions à l’encontre des gardiens.Vraag van Sophie De Wit (N-VA), Özlem Özen (PS) en Philippe Goffin (MR) over de inzet van het leger in de gevangenissen.

ANTWOORD

De staking in onze gevangenissen duurt nu al enige tijd. We kregen de boodschap dat de politie de situatie niet blijvend kan afhandelen op afdoende wijze. Daarom werd nagedacht over alternatieven. Uiteraard zijn er niet zo veel van deze alternatieven. Uiteraard wordt er ook ingezet op hulp vanuit onder andere de civiele bescherming en het Rode Kruis. Ik ben deze diensten meer dan dankbaar, net als de betrokken directies en werkwilligen. Maar dit is onvoldoende om een waardig regime te kunnen aanbieden aan de gedetineerden. Daarom werd beslist om ook militairen in te zetten, en dit vanuit een puur humanitair perspectief. De aanwezigheid van deze militairen zorgen er voor dat bepaalde activiteiten terug, ook al is dit in beperktere mate, kunnen doorgaan. Dit is positief voor de situatie van de gedetineerden. Dit wordt in de betrokken gevangenissen positief onthaald en kan daar de spanningen wat doen afnemen.

Très concrètement, des militaires sont actuellement déployés dans les prisons de Lantin (20), de Saint-Gilles et de Forest (20 au total pour les deux). Il va de soi qu’ils ne sont pas munis de leurs armes à feu intramuros.

Ils ont pour tâche d’épauler la police dans la garantie de la sécurité et de conditions de vie humaines dans ces établissements. Ils sont dès lors placés sous l’autorité directe de la police. Ceci se fait notamment par :

  • le soutien de la police dans la surveillance des détenus ;
  • la protection du personnel qui exécute des tâches en milieu carcéral et peut ainsi assumer de nouveau une série d’activités.

Les militaires sont déployés en appui et en allègement des tâches que la police exécute dans les prisons. L’objectif est, d’une part, de répondre aux besoins les plus prégnants et, d’autre part, de libérer du personnel policier, qui peut ainsi être affecté à des tâches dédiées au maintien ou au rétablissement de l’ordre public et de la sécurité dans les prisons. Ceci permet de déployer 40 policiers en moins par jour.

De militairen zullen worden ingezet zolang zij hiertoe door de federale politie gevorderd worden. Op vandaag kan hier geen exacte timing gegeven worden en dus ook niet over het globale kostenplaatje.

De details over de inzet van de politie kan collega Jambon u uiteraard bezorgen.