Voorstel protocol cipiers

le mercredi 25 mai 2016 14:18 Persbericht

Na het laatste overleg met de vertegenwoordigers van het penitentiair personeel, heeft de Minister een nieuw voorstel gedaan. De vertegenwoordigers van de vakbonden zullen dit protocol de komende dagen aan hun achterban voorleggen.

Het protocol omvat de volgende voorstellen:

- De aanwerving van 480 statutairen waarvan 386 penitentiaire bewakingsassistenten (PBA). Dit is 75 meer dan in het protocol van 6 mei werd voorgesteld. Er zal een beroep gedaan worden op de wervingsreserve van Selor. Selor organiseert eind juni 2016 een nieuwe aanwervingsronde.

- Dit komt neer op een bevriezing van elke personeelsbesparing in 2016. Elke vertrekkende penitentiaire agent zal vervangen worden tot het kader op 7.075 gebracht is, d.i. 75 meer dan de 7.000 die in het protocol van 6 mei beloofd werd.

- Het personeel van de gevangenissen die de nieuwe werkmethode toepassen, ontvangt voor bepaalde uren een flexibiliteitspremie van 3 euro te indexeren (4,8 euro bruto) zodat elk loonverlies vermeden wordt. Nieuw t.a.v. het eerdere voorstel van 6 mei is dat dezelfde premie zal toegekend worden voor de nachturen, ook daar waar de nieuwe werkmethode niet wordt toegepast.

- Door de inzet van nieuwe reglementaire en wettelijke middelen zal de overbevolking van de gevangenissen tot 10.000 gedetineerden worden teruggedrongen. Deze nieuwe maatregelen komen bovenop de al bestaande politiek die reeds heeft geleid tot een vermindering van het aantal gedetineerden op twee jaar met meer dan 1.000 eenheden (autonome probatie, nieuwe interneringsinstellingen, elektronisch toezicht, versneld repatriëren).

- De verbetering van de gevangenisinfrastructuur door versnelde onderhoudswerken en bijkomende investeringen door de Regie der Gebouwen (46 miljoen Euro extra op haar jaarprogramma) en de uitvoering van een specifiek programma van beveiligingswerken door de FOD Justitie (10 miljoen Euro extra).

- De oefening van 'anders werken' zal in heel het land worden verder gezet in overleg, per gevangenis en op vrijwillige basis zoals dat reeds het voorbije jaar het geval was.

Er is afgesproken om een driemaandelijkse evaluatie te maken van de evolutie van de aanwervingen, van de overbevolking en van de verbeteringswerken van de gevangenisinfrastructuur die vandaag aan de vakbondsorganisaties werden voorgesteld.

Midden 2017 zullen Regering en vakbonden samen, instelling per instelling een evaluatie maken van het kader, in functie van de geboekte vooruitgang op het stuk van gevangenisbevolking, infrastructurele vernieuwing alsook in functie van het leeftijdspiramide van de betrokken gevangenis.

In elk geval zal het kader niet lager zijn dan datgene dat in het kader van de oefening anders werken wordt aangenomen, na sociaal overleg. Dit geldt zelfs voor die gevangenissen waar de oefening ‘anders werken’ na overleg niet wordt gestart.

Minister Geens kijkt met vertrouwen uit naar de reactie van het penitentiaire personeel dat zich de komende dagen over dit constructieve voorstel zal beraden.