Parlementaire vragen in de Commissie Justitie

le mercredi 01 juin 2016 12:00 Questions au Parlement

Vraag van Leen Dierick (CD&V) en Sophie De Wit (N-VA) over een onmiddellijke minnelijke schikking bij winkeldiefstallen en het afhandelen van winkeldiefstallen door de winkeliers zelf.

ANTWOORD

Vooreerst kan ik u meedelen dat er momenteel bij het College van het Openbaar Ministerie en het College van Procureurs-generaal een onderzoek wordt gevoerd naar het algemeen strafrechtelijk beleid wat betreft de meest voorkomende criminaliteitsvormen.

Winkeldiefstallen vallen uiteraard binnen de scope van dit onderzoek.

Er wordt in dat kader onder meer een statistische analyse voor deze inbreuken verricht, en er wordt nagegaan welke goede praktijken nu reeds worden toegepast en welke de meest doeltreffende afhandelingswijzen voor deze criminaliteitsvormen zouden zijn.

De “onmiddellijke minnelijke schikking”, zoals die reeds in meerdere parketten wordt toegepast, maakt deel uit van de alternatieve afhandelingswijzen die worden overwogen. Daarnaast zijn er de methoden van het snelrecht en de gewone minnelijke schikking.

Ik heb via de media kennis genomen van de recente voorstellen van Unizo om naar het voorbeeld van Nederland de winkeliers zelf een grotere rol te geven bij de afhandeling van de schadevergoeding.

Een aantal jaren geleden werden overigens reeds gelijkaardige voorstellen geformuleerd, waarbij eveneens werd verwezen naar de Nederlandse praktijk, waar evenwel een private partner ten aanzien van de sector een faciliterende rol speelde bij het incasseren van een (forfaitaire) schadevergoeding aan het slachtoffer dat aangifte had gedaan.

Uiteraard zijn vormen van buitengerechtelijke afhandelingen of dadingen waarbij het slachtoffer snel vergoed wordt te onderzoeken pistes.

Zoals u weet ben ik van mening dat het strafrecht zoveel als mogelijk moet worden voorbehouden voor voldoende ernstige zaken en dat andere extra-penale afhandelingsmethoden moeten worden beproefd, voor zover die de rechten van de slachtoffers voldoende gestand doen. Dat staat ook met zoveel woorden in mijn justitieplan neergeschreven.

Tegelijk moet men echter wel voorzichtig blijven dat de strafrechtelijke opsporing en vervolging van misdrijven niet wordt uitbesteed aan private partners. Deze commissie heeft eerder reeds in het kader van een ander wetsontwerp haar bezorgdheid ter zake uitgedrukt.

Overigens kunnen ook nu reeds dadingen worden afgesloten met de burgerlijke partijen omtrent de schadevergoeding.

Er werd inmiddels contact genomen met de vertegenwoordigers van Unizo om een vergadering te beleggen, hun voorstellen nader te bekijken en de voor- en nadelen te bespreken.

Desgevallend zal ook het College van Procureurs-generaal om haar advies worden gevraagd omtrent de voorstellen.


Vraag van Sophie De Wit (N-VA) over de vernielingen aangebracht aan het kabinet van de minister van Justitie.

ANTWOORD

Ik heb mij bevraagd bij de voorzitter van de FOD Justitie wat betreft de aangerichte schade, de voorziene herstellingswerken en eventuele gerechtelijke stappen tegen de daders.

Ik kan u het volgende meedelen:

  • Voor de opkuis van het onthaal van de FOD Justitie werd een gespecialiseerde kuisfirma opgeroepen, en de dag zelf werden reeds de nodige reinigingswerken uitgevoerd. De kost wordt geraamd op ongeveer 400 euro, maar de definitieve factuur hebben we nog niet ontvangen.
  • Het onthaal van de FOD Justitie is terug operationeel sinds donderdag 19 mei.
  • De politie is een onderzoek gestart en een proces-verbaal zal worden overgemaakt aan de procureur des Konings van Brussel, die over de opportuniteit van de verdere gevolgen zal oordelen.
  • Tot slot wordt ook de beveiliging van het onthaal van de FOD binnenkort versterkt, om het onthaal van het gebouw volledig af te schermen met beveiligd glas. Deze werkzaamheden worden door de Regie der Gebouwen voorzien voor in augustus 2016.

De opkuis van de gevel en de ramen aan de buitenzijde (ingevolge het werpen van eieren) kostte ongeveer 1000 Euro.

Wat betreft de vervanging van de binnenvensters richting het onthaal, werden meerdere firma’s geconsulteerd en worden er nog bestekken ingewacht.

De toegangsdeur werd bij hoogdringendheid voorlopig hersteld met een houten paneel, aangebracht door de eigenaar van het gebouw.

Het venster in de toegangsdeur werd daags na de feiten vervangen, maar de factuur werd nog niet ontvangen.

De gebroken buitenvensters werden eveneens daags na de feiten hersteld. Ook hiervoor ontvingen we nog geen factuur.

Ook zal een poort voor metaaldetectie aan het onthaal worden geplaatst.