Engagementsverklaring KIV en NVP

le mardi 07 juin 2016 18:21 Persbericht

De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Jan Jambon, en Minister van Justitie, Koen Geens, stelden samen met alle betrokken partners de kadernota integrale veiligheid 2016-2019 en het Nationaal Veiligheidsplan 2016-2019.

Een werkgroep, samengesteld uit (federale, deelstatelijke, lokale; bestuurlijke, gerechtelijke, politionele en academische) experts aangeduid door leden van de Interministeriële Conferentie Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IMC 9), is belast geweest met de voorbereiding van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 (KIV) en het Nationaal VeiligheidsPlan 2016-2019 (NVP). De actoren in de veiligheidsketen hebben zeer actief en constructief samengewerkt aan de tot standkoming van de KIV en het NVP en zullen dit de komende maanden en jaren blijven doen.

Kadernota integrale veiligheid

De leden van de expertengroep hebben tien clusters van veiligheidsfenomenen gedefinieerd, beschouwd als beleidsprioriteiten:

 • radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
 • mensensmokkel en mensenhandel
 • geactualiseerd integraal en geïntegreerd drugsbeleid
 • sociale en fiscale fraude
 • cybercrime en cybersecurity
 • geweldcriminaliteit, aantasting van de persoonlijke integriteit en discriminatie: intrafamiliaal geweld, seksueel geweld en kindermisbruik
 • georganiseerde eigendomscriminaliteit en illegale goederentrafieken
 • leefmilieu
 • verkeersveiligheid
 • overlast

Er werden vijf transversale thema's bepaald die als belangrijke uitdagingen gelden voor het veiligheidsbeleid:

 • de bestuurlijke handhaving en informatie-uitwisseling: een essentieel onderdeel van de integrale aanpak van georganiseerde misdaad
 • het internet en ICT als facilitator voor criminaliteit maar ook voor veiligheidshandhaving en opsporing
 • de identiteitsbepaling, identiteitsfraude en domiciliefraude
 • de buitgerichte aanpak
 • de internationale samenwerking op bestuurlijk en strafrechtelijk vlak

Nationaal Veiligheidsplan

Het geïntegreerd plan voor de federale en de lokale politie, voorbereid door de commissaris-generaal van de federale politie, in overleg met de Vaste Commissie van de Lokale Politie (VCLP), sluit naadloos aan op het ontwerp van de KIV.

In het NVP zijn voor dezelfde tien clusterfenomenen uit de KIV doelstellingen en acties geformuleerd die specifiek voor de politie zijn. Voor de tien clusterfenomenen wordt het aandeel van de federale en de lokale politie in de integrale en geïntegreerde veiligheidsketen omschreven. Het fenomeen 'overlast' is in het NVP wel breder omschreven dan in de KIV en omvat het 'verbeteren van de openbare orde'.

Bijkomend op de vijf transversale thema's in de KIV heeft de politie ervoor gekozen om ook twee extra transversale thema's toe te voegen:

 • recherchemanagement
 • de dadergerichte aanpak als invalshoek van integrale politiezorg.

Naast de doelstellingen in het NVP m.b.t. de politionele aanpak van de fenomenen, komen ook de interne bedrijfsvoering van de federale politie, de randvoorwaarden voor de lokale politie en de afstemming tussen de verschillende politieplannen erin aan bod.

Beide plannen gelden voor deze legislatuur 2016-2019. Een opvolging/monitoring en een evaluatie ervan zijn voorzien.

De deelnemers van de Interministeriële Conferentie Veiligheidsbeleid en –beheer spraken vandaag hun engagement uit voor de Kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor: Jan Jambon (Minister van Veiligheid & Binnenlandse Zaken), Koen Geens (Minister van Justitie), Steven Vandeput (Minister van Defensie), Geert Bourgeois (Minister-president Vlaamse Regering), Rachid Madrane (Franse Geemeenschapsminister), Paash (Minister-president Duitstalige Gemeenschap), Paul Magnette (Minister-president Waalse Regering), Rudy Vervoort (Minister-president Brussels Hoofdstedelijk Gewest), Antonios Antoniadis (Minister Duitstalige Gemeenschap) en Paul Fluran (Minister Waalse Regering).