Resultaat audit door Hoge Raad van Justitie van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel

le vendredi 10 juin 2016 17:53 Persbericht

Minister van Justitie Geens ontving heden een schrijven van de Hoge Raad voor Justitie van 7 juni over de Audit van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel die hij op 4 februari jl. had gevraagd.

Het besluit van deze brief luidt als volgt:

"De Verenigde advies- en onderzoekscommissie (VAOC) betreurt het feit dat ze niet over de nuttige informatie beschikt opdat ze de audit van het humanresourcesmanagement kan voorbereiden die ze wilde uitvoeren in de rechtbank, een audit die er beslist toe zou leiden de toestand van het personeelsbestand bij de rechtbank te onderzoeken en die bijgevolg te objectiveren.

Tot besluit ziet de VAOC geen andere keus dan u hiervan te informeren, overeenkomstig de voorschriften van artikel 259bis-19, §2bis van het Gerechtelijk Wetboek, wegens het gebrek aan medewerking van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel in het kader van de ambtshalve audit die de VOAC wilde voeren in de rechtbank".

De Minister neemt hier akte van. Hij zal geen verdere commentaar geven.