Parlementaire vraag over de fiscale substituten

le mercredi 15 juin 2016 12:00 Questions au Parlement

Vraag van de heer Georges Gilkinet (Ecolo).

ANTWOORD

Het wettelijke kader substituten procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden (begrepen in het aantal substituut-procureurs des Konings), werd vastgelegd bij wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting. Het kader en de invulling daarvan is momenteel:

KADER

INVULLING

Ressort Antwerpen

4

3

Ressort Brussel

NL

2

2

FR

3

3

Ressort Gent

4

4

Ressort Luik

4

2

Ressort Mons

4

1

Totaal

21

15

In het licht van mijn voornemen de fiscale fraude effectief aan te pakken, ook via de gerechtelijke weg, en de recente actualiteit van de Panama papers, heb ik het initiatief genomen om het aantal fiscale substituten en het aantal ter beschikking gestelde fiscale ambtenaren te verdubbelen. Voor de fiscale substituten vereist dit een kaderuitbreiding van 9 zoals voorzien in de programmawet, en een opvulling van het bestaande kader met 6 personen. De plaatsen voor de fiscale ambtenaren worden eerstdaags overlegd met Financiën en het Openbaar Ministerie.

Voor de kaderopvulling van de fiscale substituten is de budgettaire procedure bij de inspecteur van financiën opgestart. In een tweede fase, na wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting door de programmawet, zal ik overgaan tot de publicatie van negen bijkomende vacante plaatsen van substituut procureur des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden.

Teneinde fiscale fraude doeltreffender aan te pakken besliste ik in overleg met mijn collega van Financiën, Van Overtveldt, bovendien om een gezamenlijke taskforce op te richten ‘Financiën – Justitie’, die de offshore-mechanismen zal analyseren en aanbevelingen van aanpak zal formuleren. Deze taskforce zal tevens de una via regelgeving repareren teneinde tot een éénduidige administratieve en gerechtelijke samenwerking rond de aanpak van fiscale fraude te komen.