​Minister Geens en juridische beroepen sluiten partnerschap voor een digitale Justitie

le mercredi 22 juin 2016 11:00 Communiqués de presse

Minister van Justitie, Koen Geens, en de FOD Justitie hebben vandaag een samenwerkingsprotocol inzake informatisering afgesloten met ‎de beroepsorganisaties van de advocaten, de notarissen en de gerechtsdeurwaarders. ‎Zoals het Justitieplan ook bepaalt, nemen deze justitiële dienstverleners immers een belangrijke rol in de strategische opbouw van de ICT in. Dit in de eerste plaats door het aanbieden van aangepaste ICT-toepassingen voor hun beroepsbeoefenaars, de rechterlijke orde en andere actoren van Justitie.

Het protocol is de uitdrukking van de samenwerking tussen deze partners en legt een aantal basisprincipes vast voor een duurzame constructieve aanpak. De belangrijkste principes waartoe alle partners zich engageren zijn:

  • samenwerking op het technische vlak en interconnectie van ICT-platformen
  • uitwisseling van informatie en ervaring
  • het houden van regelmatige strategische overlegmomenten
  • samenwerking inzake communicatie en opleiding om de transitie naar een digitale Justitie mogelijk te maken

De beroepsgroepen engageerden zich ook om een aantal projecten verder te ondersteunen: e-Box, e-Deposit, e-Payment, register collectieve schuldenregeling,...

De FOD Justitie en de beroepsgroepen hebben vandaag eveneens een demonstratie gegeven van de projecten e-Box, e-Deposit en het Centraal Register onbetwiste schuldvorderingen. Doordat de uitvoeringsbesluiten vandaag werden gepubliceerd in het Belgische Staatsblad, kunnen de projecten volop van start gaan.

Quotes partners

Minister van Justitie Koen Geens: “Met de ondertekening van dit protocol tussen de FOD Justitie en de juridische beroepen leggen we de basis voor een duurzame samenwerking inzake ICT. Elektronische communicatie vraagt immers altijd minstens 2 partners op de elektronische snelweg. Het e-Deposit project, gestart onder impuls van het Hof van Beroep te Antwerpen en waarmee advocaten conclusies elektronisch kunnen neerleggen, krijgt vandaag zijn wettelijke basis en komt op volle snelheid door de start in alle Rechtbanken van Koophandel. Dankzij de start van het e-Box project rollen we een netwerk van elektronische brievenbussen voor aangetekende communicatie uit dat Justitie toelaat sterk te besparen op de portkosten. De start, tenslotte, van het digitaal platform voor de inning van onbetwiste schulden, creëert een goedkopere inningsprocedure, vermijdt overbodige procedures in onze Rechtbanken van Koophandel en betekent daarom een belangrijke werklastvermindering”.

Jean-Paul Janssens, voorzitter FOD: “Als Voorzitter van de FOD Justitie sta ik integraal achter de filosofie van dit protocol. De noodzaak staat dan ook buiten kijf. Justitie dichter bij de burger brengen, kan als iedereen alle trajecten op kruissnelheid brengt. Samenwerking tussen het politieke niveau, de administratie, de rechterlijke orde en de beroepsgroepen is dan ook onmisbaar. Bij de FOD Justitie waren en blijven we bereid om de informatisering van Justitie voluit te ondersteunen”.

Patrick Henry, voorzitter AVOCATS.BE: De oproep van de Minister van Justitie aan de balies om bij te dragen aan de informatisering van Justitie is een echte uitdaging, voor Justitie, voor de advocaten en voor de rechtszoekenden. We gaan met enthousiasme deze uitdaging aan. We zijn vastberaden opdat deze eerste projecten gevolgd mogen worden door vele anderen. We hebben een moderne, geconnecteerde en performante justitie nodig”.

Dominique Matthys, voorzitter OVB: “Het Salduz-webportaal ontwikkeld door de OVB in samenspraak met alle betrokken partijen (politie, parket, kabinet, …), bewijst dat de samenwerking tussen de beroepsorganisaties en FOD Justitie succesvol is”

Johan Van Driessche, bestuurder OVB: “De keuze om in te zetten op digitale informatie-uitwisseling is de juiste weg”

Gerechtsdeurwaarders: “Met de ondertekening van dit protocol onderstrepen wij, de gerechtsdeurwaarders, nogmaals ons bondgenootschap met het beleid en onze vastberadenheid om verder te blijven inzetten op een digitale justitie. Digitalisering kan echter nooit een doel op zich zijn. Het is een middel is om de dienstverlening efficiënter te maken voor de burger. Computers zullen en kunnen immers nooit de terreinkennis, het intuïtieve vermogen en de mensenkennis van een gerechtsdeurwaarder vervangen”.

Notariaat: “Het notariaat investeert sinds 2000 massaal in een systematische informatisering van haar dienstverlening, zowel in de notariskantoren zelf als via samenwerkingen met diverse overheden: van het online oprichten van vennootschappen tot het online registreren van jaarlijks meer dan 900.000 akten. Dankzij het e-Box project kunnen de notarissen nu met de griffies en de andere juridische beroepen online en rechtsgeldig communiceren.”