Ondertekening Charter Family Justice Center door ministers Geens en Vandeurzen

le mardi 28 juin 2016 12:00 Communiqués de presse

Federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen ondertekenden vandaag het charter ter oprichting van het Family Justice Center ‘Veilig Thuis’ in Antwerpen.

In een Family Justice Center staat een vast, deskundig team van hulpverleners, politie en justitie ter beschikking van de cliënt. Het team pleegt overleg en werkt een gezamenlijke aanpak uit. Eén gezin, één plan, is het motto. De aanpak van intrafamiliaal geweld kan maar effectief zijn wanneer hulpverleners, politie en justitie samenwerken.

Gezamenlijke aanpak intrafamiliaal geweld

Vlaanderen werkte samen met de provinciale coördinatoren geweld een operationeel kader uit voor de uitrol van deze aanpak. Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De volgende jaren werken we in Vlaanderen netwerken van hulpverleners, politie en justitie uit met de bedoeling op een geïntegreerde manier intrafamiliaal geweld aan te pakken. Daarmee volgt Vlaanderen ook de aanbevelingen van het rapport Gezinsdrama’s en zet het verder in op de aanpak jeugdhulp 2.0.”

Uitwisseling gegevens

Een duidelijk kader van gegevensdeling is belangrijk en noodzakelijk om de informatie van de verschillende actoren samen te leggen, een plan van aanpak te bespreken en deze aanpak te coördineren. Koen Geens, minister van Justitie: “De praktijk wijst uit dat het beroepsgeheim vaak een obstakel vormt bij de organisatie van dergelijke geïntegreerde aanpak. Met een wetsvoorstel van Raf Terwingen wil CD&V een wettelijk kader creëren waarbinnen het delen van informatie voor dragers van een beroepsgeheim onder bepaalde voorwaarden mogelijk is.”

Actieve rol parket

De maatregel van het tijdelijk huisverbod, die kan opgelegd worden aan meerderjarige daders van intrafamiliaal geweld, vindt meer en meer ingang omdat deze maatregel efficiënt kan worden toegepast binnen de ketenaanpak van het FJC.

Een Family Justice Center is de meest aangewezen plaats om kort op de bal te spelen en meteen ook preventief te werken naar de toekomst toe in situaties van intrafamiliaal geweld. Het engagement dat het openbaar ministerie opneemt in het kader van het Family Justice Center ten aanzien van het overleg en de coördinatie is in die zin cruciaal. Het is belangrijk dat het parket goed opgeleide referentiemagistraten, met kennis en voeling voor de specificiteit van de aanpak, ter beschikking kan stellen om effectief deel te nemen aan het overleg en de coördinatie in het FJC.

Europees verdrag

Met het charter wordt onder meer tegemoet gekomen aan het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, waarvan de federale instemmingswet op 19 juni 2016 in werking is getreden en een wettelijk kader voorziet om intrafamiliaal geweld te voorkomen, slachtoffers te beschermen en daders te berechten.