Parlementaire vraag over terrorismebestrijding

le lundi 08 août 2016 05:00 Questions au Parlement

Vraag van Denis Ducarme (MR):

Terreurbestrijding is voor onze diensten een prioriteit. Het federaal parket, daarin gesteund door de politie- en inlichtingendiensten (die de nodige gegevens aanleveren voor het optreden van het parket), werkt dag aan dag mee aan die strijd teneinde terroristische activiteiten te voorkomen of te bestraffen. Ik zou een stand van zaken willen opmaken van de omvang van die inspanningen die het federaal parket levert en van de concrete resultaten die door het parket werden geboekt dankzij de steun van de diverse diensten die bij de strijd tegen het terrorisme betrokken zijn.

1. Hoeveel terrorismedossiers heeft het federaal parket in 2013, 2014 en 2015 geopend?

2. Hoeveel terrorismedossiers heeft het federaal parket sinds 1 januari 2016 geopend?

3. Bij hoeveel terrorismeprocessen was het federaal parket in 2013, 2014, 2015 en sinds 1 januari 2016 betrokken?

4. Waarop zijn die processen in 2013, 2014, 2015 en sinds 1 januari 2016 uitgelopen (aantal veroordelingen; vrijspraken; beslissingen van onontvankelijkheid)?

ANTWOORD:

1. Het federaal parket heeft in 2013 150 terrorismedossiers, in 2014 195 terrorismedossiers en in 2015 313 terrorismedossiers overgenomen.

2. Tussen 1 januari en 7 juli 2016 heeft het federaal parket 172 onderzoeken overgenomen.

3. Het federaal parket heeft in 2013 drie processen, in 2014 acht processen, in 2015 20 processen en in 2016 25 processen gehouden. Die cijfers zijn wel degelijk de cijfers van de "processen" die plaatsvonden tijdens de vermelde jaren. Rekening houdend met de verschillende beroepsmogelijkheden (verzet, hoger beroep), waren met betrekking tot hetzelfde dossier bijgevolg meerdere procedures voor verschillende hoven en rechtbanken mogelijk.

4. Hierna volgt de verdeling voor de vermelde jaren: 2013: 7 veroordelingen; 2014: 55 veroordelingen; 5 vrijspraken; 2015: 116 veroordelingen; 1 internering; 4 vrijspraken; 2016: 101 veroordelingen; 1 onontvankelijkheid; 5 vrijspraken (tot 7 juli 2016). Ook hier gaat het om brutocijfers, dat wil zeggen cijfers op grond van de beslissingen en niet op grond van de personen. Er moet dan ook rekening worden gehouden met het feit dat er beslissingen zijn gewezen bij verstek, op verzet, in eerste aanleg en in hoger beroep. Dat betekent bijgevolg dat een persoon die bijvoorbeeld bij verstek, op verzet en vervolgens in hoger beroep is veroordeeld, drie keer is opgenomen in deze cijfers. Volledigheidshalve kan tot slot nog ter informatie op het vlak van de nog lopende dossiers en onafhankelijk van het jaar waarin zij werden geopend, worden vermeld dat er zich op 15 juni 2016: - 197 dossiers in de fase van het opsporingsonderzoek bevonden (76 daarvan werden geopend in 2016); - 189 dossiers in de fase van het gerechtelijk onderzoek bevonden (31 daarvan werden geopend in 2016).