Overleg Justitie en gemeenschappen

le mercredi 31 août 2016 12:00 Communiqués de presse

Op uitnodiging van de minister van Justitie vond op dinsdag 30 augustus 2016 een eerste formeel overleg plaats in aanwezigheid van de gemeenschapsministers en het voltallige College van Procureurs-generaal. De ministers Jo Vandeurzen (minister Vlaamse gemeenschap), Rachid Madrane (minister Franse gemeenschap) en Antonios Antoniadis (minister Duitstalige gemeenschap) woonden deze vergadering bij.

Het initiatief van de minister van Justitie kadert in de noodzaak om de gevolgen van de zesde Staatshervorming, die de bevoegdheid inzake organisatie en werking van de justitiehuizen toekent aan deze gemeenschapsministers, uit te klaren.

Bijzondere aandacht gaat uit naar formele betrokkenheid van de gemeenschapsministers bij de opmaak van de omzendbrieven van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal. Deze omzendbrieven gaan over materies die de bevoegdheid van de drie gemeenschapsministers raken, zoals de strafuitvoering en de maatregelen in het kader van terrorismebestrijding. De gemeenschapsministers zullen in de toekomst de omzendbrieven die hun bevoegdheid betreffen, mee kunnen ondertekenen.

Er wordt prioriteit verleend aan een evaluatie en herziening van een omzendbrief die de regels bevat omtrent informatie-uitwisseling tussen de justitiële actoren en de justitiehuizen. De aanpak van radicalisering en terrorisme in het algemeen vergt een inspanning van deze actoren om binnen de eigen bevoegdheidsgrenzen maximaal informatie uit te wisselen.

In dat opzicht is de aanpak van geradicaliseerde personen en terroristen door de gemeenschappen een fundamenteel onderdeel van deze samenwerking.

Algemeen wordt een loyale samenwerking beoogd die toelaat dat alle partijen rond de tafel op de hoogte worden gebracht van de initiatieven die raken aan de bevoegdheid van de andere partners op het overleg.