Vraag van Sonja Becq in plenaire over hulp aan slachtoffers aanslagen 22 maart

le jeudi 22 septembre 2016 17:14 Questions au Parlement

Les attentats à l’Aéroport national et à la station de métro Maelbeek sont des actes d’agression sans précédent contre des victimes individuelles, leurs familles et leurs proches. Mais ils le sont aussi à l’égard du l’ensemble de la population belge.

La manière dont nous venons en aide aux victimes directes et indirectes, et gérons ensemble l’impact de ces tragédies, est cruciale. Tout seuil administratif et financier ne fait que rendre inutilement plus pénible le processus psychologique individuel et collectif. Partant du principe d’une solidarité collective avec les victimes et leurs proches, les autorités prévoiront de manière proactive un dédommagement pour toutes les personnes concernées.

Oprichting Uniek loket :

Naar aanleiding van de aanslagen in Brussel op 22 maart 2016 heeft de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders op aansturen van de Premier en de minister van Justitie, in nauwe samenwerking met de Ministers van Defensie en Sociale zaken een uniek loket opgericht voor de slachtoffers van terroristische daden. Dat loket is gemakkelijk bereikbaar op een uniek telefoonnummer en een uniek mailadres dat via de pers werd verspreid. Voor wie wil noteren is dat telefoonnummer: 0471 12 31 24 en het mailadres : [email protected].

Sinds 22 maart heeft de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers:

 • 257 verzoekschriften verkregen om financiële hulp;
 • ongeveer 360 telefoonoproepen ontvangen
 • en ongeveer 650 e-mails ontvangen.

Er wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de eerste contacten met de slachtoffers. Daarbij wordt een serene en humane begeleiding (met sociale assistenten van Defensie en MinSoc) geboden aan de slachtoffers van de aanslagen en hun nabestaanden die voor zware administratieve procedures en tal van vragen komen te staan. De slachtoffers werden pro-actief gecontacteerd op basis van de slachtofferlijsten van het federaal parket en de ziekenhuizen. Er is dus een automatisme en pro activiteit ingebouwd in de aanpak.

Het onthaal en de informatiebedeling is essentieel en bewijst dat een uniek aanspreekpunt noodzakelijk is om een kwaliteitsvol contact te waarborgen.

Aanpassingen wetgeving en regelgeving:

Op 17 juni 2016 reeds, zijn in het Belgisch Staatsblad de aanpassingen aan de wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepubliceerd. Dit om sneller en meer financiële hulp te kunnen verlenen aan de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart 2016 te Brussel in het bijzonder. Met deze wetswijzigingen werd meteen ook de macht aan de koning gegeven om via het Belgische slachtofferfonds, de slachtoffers van terroristische daden in het buitenland te vergoeden.

De voornaamste wijzigingen in de wet van 1 augustus 1985 zijn:

 • De verdubbeling van het plafond voor de hoofdhulp tot 125.000 euros
 • De verdubbeling van het plafond van de noodhulp tot 30.000 euros
 • Een uitbreiding van de categorieën van slachtoffers tot de ‘schoonfamilie’ of wie in duurzaam gezinsverband samenwoont met het slachtoffer. De mogelijke aanvragers van de financiële hulp worden uitgebreid wanneer het slachtoffer niet overleden is.
 • Een uitbreiding van de schadeposten die in aanmerking worden genomen voor financiële hulp: de rechtsplegingsvergoeding wordt mee in rekening genomen, alsook de definitie van morele schade werd uitgebreid
 • Art. 42 bis werd aangevuld met de machtiging voor de koning om de Belgische slachtoffers van terroristische gewelddaden in het buitenland ook via het Belgisch slachtofferfonds te kunnen vergoeden.
 • De organisatie van de Commissie werd aangevuld met twee afhandelingskamers voor de terrodossiers. Daarvoor worden 4 administratieve medewerkers geworven, en werden kandidaat leden opgeroepen. Deze oproep is verschenen in het B.S. van 5 september 2016.

Er zijn nog 4 uitvoeringsKB’s in voorbereiding

Gisteren werd het gunstig advies van de Inspecteur van Financiën ontvangen voor:

 • Het KB tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 december 1986 betreffende de commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders
 • KB houdende uitvoering van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de Hulp van de Staat aan de slachtoffers van terrorisme betreft

Dit KB voorziet in de verhoging van de maxima voor tussenkomst in de begrafenis- en procedurekosten.

De voornaamste wijzigingen betreffen :

 • De mogelijkheid om ook feiten gepleegd in het buitenland in aanmerking te nemen – op voorwaarde dat deze feiten bij KB erkend worden in de Ministerraad. Daarbij is een gelijkaardige procedure in voorbereiding zoals de erkenning van rampen. Slachtoffers zullen tot 3 jaar na de erkenning van de feiten bij KB aanvragen tot financiële hulp kunnen indienen.
 • De vrijstelling van procedurevereisten die vandaag voorlegging van een vonnis of burgerlijke partijstelling vragen

Volgende KB’s zijn nog in voorbereiding:

 • Het KB houdende de voorwaarden volgens dewelke de Koning kan overgaan tot erkenning van een daad van terrorisme in de zin van artikel 42bis van de wet van 1 augustus 1985, in het kort de procedure voor de erkenning van een terroristische daad in het buitenland. Dit KB regelt wie de vragen tot erkenning kan ontvangen, welke adviezen ingewonnen moeten worden en dat de Ministerraad over de erkenning beslist.
 • Het laatste KB dat wordt voorbereid betreft de erkenning zélf van terroristische daden in het buitenland waar Belgen slachtoffer van geworden zijn. We zijn aan een oplijsting aan het werken.

Données chiffrées:

257 demandes d’intervention financière du Fonds des victimes pour actes de terrorisme ont donc été introduites.

98 décisions ont été prises (toutes pour l’aide urgente à court terme et en raison du principe de subsidiarité qui exige d’abord l’épuisement de autres garanties – le secteur des assurances est encore occupé à quantifier le dommage).

768.000 EUR ont déjà été attribués aux victimes des attentats du 22 mars. Les premiers paiements ont été effectués au début du mois de juillet.

Statuut van nationale erkenning (tekst ontvangen van MinSoc) :

Les attentats sont un acte d’agression envers la Belgique, par un agresseur identifié et qui les a revendiqués. La Belgique est membre d’une coalition qui combat cet agresseur. Partant de ce raisonnement, nous estimons logique qu’un statut particulier soit attribué, et ce par analogie avec les victimes de guerre. Il s’agit d’un statut spécifique, adapté à la situation spécifique.

Cela ne signifie pas que nous reconnaissons les faits comme actes de guerre. Il s’agit d’une reconnaissance des victimes.