Hoorzittingen over Pot Pourri IV van start in commissie Justitie

le mardi 04 octobre 2016 17:12 Communiqués de presse

Vandaag startten de hoorzittingen in de commissie Justitie over Pot Pourri IV, het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens, tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie. Dit is het vierde wetsontwerp van de Minister van Justitie als uitwerking van zijn Justitieplan dat een rechtvaardige en efficiënte justitie beoogt. Enkele belangrijke bepalingen uit het wetsontwerp worden hieronder uitgelicht.

Toezichtsorganen gevangeniswezen overgedragen aan het parlement

Een belangrijk luik binnen dit wetsontwerp betreft de wijziging van de Basiswet over de interne rechtspositie van de gedetineerden die hun rechten en plichten in de gevangenis verzekert. De toezichtsorganen, met name de centrale toezichtsraad en de lokale commissies van toezicht worden van de FOD Justitie overgeheveld naar het Federaal Parlement. Dit betekent een betere garantie op een onafhankelijke werking. De raad en de commissies zijn zowel samengesteld uit bepaalde beroepsgroepen (bijv. criminoloog, magistraat, advocaat, arts) als uit burgers die een bijzondere interesse hebben in deze materie. De nodige middelen worden voorzien via een parlementaire dotatie. Op centraal niveau zal een vast bureau en een secretariaat worden opgericht met het oog op een professionele sturing en coördinatie.

Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen: verdere informatisering bij justitie

Dit ontwerp beoogt de oprichting van een Centraal Register Collectieve Schuldenregelingen. Het register is de geïnformatiseerde gegevensbank voor het beheer, de opvolging en de behandeling van de volledige procedures van collectieve schuldenregeling. Dit wordt het platform voor uitwisseling van gegevens tussen de rechtbank, de schuldbemiddelaar, de schuldenaar en de schuldeisers. De oprichting ervan past binnen de verdere informatisering van justitie en zal aanleiding tot een aanzienlijke werklastvermindering voor griffies, schuldbemiddelaars en andere betrokken partijen. Vooral de portkosten, de verzendingsbehandelingen en de archiveringskosten zullen door de elektronische communicatie worden verminderd. Een centraal elektronisch dossier zorgt voor alle betrokkenen voor een grotere transparantie wat de persoon onder schuldbemiddeling ten goede komt.

Marktenhof voor gereguleerde marktzaken

Er wordt overgegaan tot de oprichting van het Marktenhof binnen het Hof van Beroep te Brussel. Dat Hof van Beroep beschikt over een aantal bijzondere, exclusieve bevoegdheden, voornamelijk inzake gereguleerde marktzaken, zoals het beroep tegen beslissingen van de Mededingingsautoriteit, de “beurswaakhond” FSMA, het BIPT, de CREG en andere regulatoren. Het Marktenhof wordt opgericht om de behandeling van deze zeer juridisch-technische beroepsprocedures te professionaliseren en een zekere internationale uitstraling te geven. In deze gespecialiseerde kamers zetelen naast gewone raadsheren een aantal raadsheren die voor deze kamers worden gerekruteerd op grond van hun deskundigheid op het stuk van het economisch, financieel of marktrecht. Het Marktenhof is bevoegd voor het hele land, zoals dit vandaag voor dit exclusief contentieux van het hof van beroep van Brussel reeds het geval is. Het oprichten van een gespecialiseerde sectie betekent een sterkere structurele verankering die de interne organisatie zal vergemakkelijken zoals dienstregeling, administratieve ondersteuning en toegankelijkheid voor het publiek.