Parlementaire vraag over de vernielingen door de syndicale organisaties v/h gevangenispersoneel

le mercredi 19 octobre 2016 17:16 Commissie Justitie

1) Zoals ik reeds in juni heb gezegd, werd het parket van de Procureur des Konings te Brussel in kennis gesteld van de feiten die zich in het gebouw van de FOD Justitie hebben afgespeeld. Het onderzoek loopt en ik wacht op informatie over het gevolg dat het openbaar ministerie hieraan zal geven. Het lijkt erop dat bepaalde daders werden geïdentificeerd aan de hand van beelden die wij hebben bezorgd en reeds werden verhoord door de gerechtelijke politie. Deze week werd mij door de politie bevestigd dat het dossier bijna rond is en dat het parket vermoedelijk nog dit jaar de verdachten in het kader van de versnelde procedure zou dagvaarden.

2) De Belgische Staat zal zich burgerlijke partij stellen zodra de zaak voor de feitenrechter komt en de terugbetaling van de geleden materiële schade eisen. Ik heb aan mijn administratie gevraagd om contact op te nemen met de Procureur des Konings om te zien of zij reeds de namen kunnen krijgen van de geïdentificeerde personeelsleden van de FOD Justitie zonder het onderzoek te schaden.

3) Tot voor kort was het pas mogelijk tuchtrechtelijke procedures af te ronden nadat de strafprocedure was afgerond. Sinds 1 oktober 2016 is dit wel mogelijk en mijn administratie zal bekijken of zij over voldoende gegevens beschikken om tuchtprocedures op te starten tegen de betrokken personeelsleden. De nieuwe regelgeving voorziet dat indien een opgelegde tuchtstraf onverenigbaar blijkt te zijn met een latere in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke uitspraak, de tuchtoverheid de opgelegde tuchtsanctie moet intrekken en dit met terugwerkende kracht vanaf de datum dat de tuchtstraf is uitgesproken.

4) Op dit moment is er reeds 5.294,11€ aan facturen betaald voor de schoonmaak en voor herstellingen. Wat betreft de bijkomende werken aan het onthaal: deze zijn bijna rond. Het totale kostenplaatje hiervan is nog niet bekend.