Alfabetische volgorde indien ouders niet akkoord zijn over vrije naamkeuze

le vendredi 28 octobre 2016 11:40 Communiqués de presse

Minister van Justitie Koen Geens en Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs beslisten volgende oplossing inzake de vrije naamkeuze van ouders over de achternaam van hun kind. Het wetsontwerp focust op de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de naamsoverdracht van hun kind. De bepaling die de vorige regering goedkeurde werd omwille van genderdiscriminatie nietig verklaard door het Grondwettelijk Hof.

De naam van een kind wordt vastgelegd wanneer de ouders aangifte doen van de geboorte. Ouders zijn vrij om zowel de voor- als achternaam te kiezen. Enkel wanneer de ouders het niet eens zijn over de keuze van de achternaam zal het kind de naam van zowel de vader als de moeder aannemen, naast elkaar en in alfabetische volgorde.

In het geval dat één of beide ouders reeds een dubbele achternaam heeft, kiest de betrokken ouder welke naam hij of zij doorgeeft. Wanneer ook hier onenigheid over bestaat, wordt het deel van de dubbele naam dat wordt doorgegeven aan het kind bepaald op basis van alfabetische volgorde.

Ouders van kinderen geboren sinds 1 juni 2014 die geen keuze hebben uitgedrukt of die het niet eens waren over de naam van het kind krijgen tot 30 juni 2017 de tijd om het kind alsnog de dubbele naam in alfabetische volgorde te geven.

Het nieuwe naamrecht moet ten laatste in werking treden op 1 januari 2017. Het kabinet van Minister van Justitie Geens bereidt een omzendbrief voor om ouders op de hoogte te stellen van hun keuzerecht en misbruik bij de uitoefening van dit recht te voorkomen.

Minister van Justitie Koen Geens: “Ouders zijn vrij om te kiezen welke achternaam hun kind draagt. We leven in een moderne samenleving waarin de vrouw even veel inspraak heeft als de man en omgekeerd. Met dit voorstel komen we met een eenvoudige oplossing om de ongelijkheid van de vorige wet weg te werken. De kersverse ouders kunnen onderling beslissen welke achternaam ze overdragen aan hun kind. Pas bij onenigheid wordt er beroep gedaan op de bepaling van de “dubbele naam”.”

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs: “Met dit wetsontwerp kiezen we voor een evenwichtige oplossing waarin vrije keuze én de gelijkheid van vrouw en man de leidraad is. Ouders kunnen samen kiezen welke naam of namen ze doorgeven aan hun kinderen. Noch vader, noch moeder heeft een feitelijk vetorecht.”