Niet langer kind van de rekening

le vendredi 28 octobre 2016 10:27 Communiqués de presse


Minister Geens en Staatssecretaris Francken leggen fenomeen schijnerkenningen aan banden

De Minister van Justitie Koen Geens en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken willen de problematiek van schijnerkenningen aanpakken door preventief op te treden. Door een gericht optreden tegen schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen heeft de problematiek zich verplaatst naar de erkenning van het kinderen. Met het wetsontwerp dat vandaag op de ministerraad werd goedgekeurd willen ze vermijden dat kinderen louter erkend worden om aan verblijfspapieren te geraken.

De preventieve maatregelen zijn erop gericht om mensen bewust te maken dat schijnerkenningen met het oog op verblijfsrecht niet door de beugel kunnen. Zo zou de ambtenaar van burgerlijke stand in geval van twijfel een erkenning kunnen uitstellen of weigeren. Daarnaast zal het niet meer mogelijk zijn om een kind te erkennen in eender welke gemeente of bij eender welke notaris. Deze maatregel vermijdt ‘forumshoppen’ waarbij men bij verschillende gemeenten of notarissen probeert om een kind erkend te krijgen. Mensen zullen enkel een erkenning kunnen doen bij de gemeente waar de erkenner, het kind of de persoon die de voorafgaande toestemming moet geven is ingeschreven in een register of de gemeente van de plaats van geboorte van het kind.

Belangrijk is dat de maatregelen van Minister Geens en Staatssecretaris Francken er helemaal niet op gericht zijn om alle erkenningen door of van vreemdelingen te verhinderen. De nieuwe wet beoogt enkel de omzeiling van de verblijfswetgeving te voorkomen. Erkenningen die niet leiden tot de verkrijging van verblijfsrechten voor één van de betrokkenen worden niet geviseerd. Mensen die kunnen aantonen dat ze een intense vaderschapsband hebben met het kind hoeven evenmin iets te vrezen. Wanneer de ambtenaar van burgerlijke stand toch zou weigeren om de erkenning in een akte op te nemen, kunnen de ouders via gerechtelijke weg de bewijzen aanleveren. Via die weg wordt de afstammingsband definitief vastgelegd waardoor er later geen twijfel meer over kan bestaan.

Naast de preventieve maatregelen treden we ook repressief op tegen deze problematiek. Zo wordt misbruik bestraft en kunnen schijnerkenningen nietig verklaard worden, ook wanneer de schijn pas na verloop van tijd ontdekt wordt. De gegevens van schijnerkenningen zullen ook opgenomen worden in het rijksregister net als de gegevens van schijnhuwelijken en schijn-wettelijke samenwoningen. Bovendien wordt een schijnerkenning en de poging tot strafbaar gesteld in de Vreemdelingenwet, naar analogie met het schijnhuwelijk en de schijn-wettelijke samenwoonst.

Dit wetsontwerp is een eerste stap. Gelijktijdig hiermee wordt gewerkt aan een verstrenging van de verblijfswet met het oog op een gerichte aanpak van misbruiken.

Minister van Justitie Koen Geens: “Er zijn nog veel te vaak schrijnende verhalen waarbij kinderen gebruikt worden om verblijfspapieren te krijgen. Met dit wetsvoorstel willen we de strijd tegen het misbruik aangaan. Het belang van het kind moet altijd centraal staan in het verhaal. We halen enkel het misbruik eruit, ouders die kunnen aantonen dat ze een sociale en/of biologische band hebben met hun kind hoeven niks te vrezen, alsook wanneer de erkenning niet leidt tot het verkrijgen van verblijfsrechten voor één van de betrokkenen.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken: "We zagen de afgelopen jaren het fenomeen van de schijnrelaties verschuiven. Eerst had je het fenomeen van schijnhuwelijken, vervolgens het fenomeen van de schijnsamenwoonsten. Zodra deze hard werden aangepakt, verschoof het fenomeen zich naar de schijnerkenningen. Kinderen worden hierbij uitgebuit om aan verblijfspapieren te geraken. In het belang van het kind moest er opgetreden worden. Voor deze schijnvaders gaat het enkel om de papieren. Het kind in kwestie wordt opgezadeld met een vader die er nooit is of die meer zorgen veroorzaakt dan hij ze geeft. Een duidelijke affectieve band tussen vader en kind is een vereiste die ik duidelijker zal verankeren in de wet. Hiermee ga ik nog dit jaar naar de regering. Misbruik mag nooit een aanleiding geven tot het verkrijgen van een verblijfstatuut.”