Parlementaire vraag - Bevriezing van fondsen van Oussama Atar

le jeudi 10 novembre 2016 16:17 Vragenuurtje plenaire

Ik heb inderdaad, samen met de minister van Financiën, in 2015 beslist om eindelijk gebruik te maken van dit belangrijk instrument in de strijd tegen terrorisme, dat ons al sinds 2006 ter beschikking stond. Op deze manier heeft de regering ook concreet opvolging gegeven aan een aanbeveling van de GAFI (Groupe d’Action Financière).

De procedure werd in een omzendbrief uitgewerkt. Het komt aan het OCAD toe om namen van personen voor te stellen die op de lijst moeten worden opgenomen. Het OCAD formuleert voorstellen in nauwe samenwerking met de andere partnerdiensten en met het akkoord van het parket. Het OCAD zorgt tevens voor een motivering voor elk van de op te nemen personen of groeperingen. Elke wijziging aan de lijst moet aan de Nationale Veiligheidsraad worden voorgelegd en daarna goedgekeurd worden door de Ministerraad.

Van zodra de Ministerraad haar goedkeuring heeft gegeven, kan overgegaan worden tot de eigenlijke bevriezing. Financiën legt de nodige contacten met de financiële instellingen om er zich er van te vergewissen dat de bevriezing effectief is gebeurd. Financiën zorgt ook voor de notificatie aan de betrokken personen en voor de opvolging in het geval van een eventueel beroep bij de Raad van State.

De lijst wordt, ter bescherming van de individuele rechten, om de 6 maanden geëvalueerd en zo nodig kunnen personen van de lijst worden gehaald. Dit kan ook zonder dat er door de betrokken personen beroep werd aangetekend.

De lijst bevat momenteel 27 namen, waaronder Oussama Atar.

De administratieve bevriezing van tegoeden is een zeer ingrijpende maatregelen en kan enkel toegepast worden wanneer er ernstige aanwijzingen van terrorisme zijn. Elke beslissing moet bovendien ook gemotiveerd worden en aan de betrokkenen ter kennis worden gebracht. Ten slotte moet er ook over gewaakt worden dat deze administratieve maatregel geen schade berokkent aan lopende strafonderzoeken.

Dit alles betekent dat elke dossier met heel veel aandacht moet worden behandeld. Dit betekent ook dat er prioriteiten moeten worden gesteld. De lijst zal in de toekomst progressief verder uitgebreid worden en er zullen waarschijnlijk nog dit jaar nieuwe namen aan de lijst worden toegevoegd. Het ritme van toevoeging zal ook volgend jaar worden aangehouden.

Het OCAD richt zich in eerste instantie op personen die als Foreign Terrorist Fighter worden beschouwd. Binnen die groep wordt prioriteit gegeven aan zij die nog niet onder gerechtelijke controle staan (dus bijvoorbeeld nog niet in voorlopige hechtenis zijn genomen). In elke geval wordt de beslissing geval per geval bekeken. Het is een nieuwe taak voor het OCAD die er op korte tijd in geslaagd is om, samen met de partnerdiensten, een doeltreffende werkmethode op te stellen.