Slachtoffers zo snel mogelijk vergoeden bij foutloze aansprakelijkheid

le jeudi 02 février 2017 11:38 Persbericht

Minister van Justitie Koen Geens garandeert dat slachtoffers van schadegevallen (bv. milieurampen, treinrampen, gasexplosies,…) zo snel mogelijk worden vergoed in het kader van foutloze aansprakelijkheid. Het wetsontwerp foutloze aansprakelijkheid, dat vandaag werd goedgekeurd door de Ministerraad, beoogt een eenvoudigere en efficiëntere afhandeling van de procedure met respect voor de rechten van alle partijen. Men spreekt van foutloze aansprakelijkheid wanneer de fout van de aansprakelijke niet moet worden bewezen.

Iedereen herinnert zich de airshow in Oostende op 26 juni 1997, de gasramp in Gellingen in 2004 of de treinramp in Wetteren (2013). Voor slachtoffers van rampen is het belangrijk zo snel mogelijk vergoed te worden voor hun schade, vooral wanneer het gaat om medische kosten en bij inkomensverlies (bv. een horecazaak die middenin het getroffen gebied van een gasramp ligt). Voorheen konden slachtoffers pas worden vergoed wanneer de zaak juridisch afgehandeld was. Bij een grootschalige en ingewikkelde zaak kon de hulp waar slachtoffers recht op hebben op zich laten wachten omdat de strafrechter eerst uitspraak moest doen. Het wetsontwerp van Minister Geens verandert daarom de procedure opdat de benadeelde snel wordt vergoed in gevallen waar er geen bewijs moet geleverd worden dat de aansprakelijke een fout heeft begaan. De nieuwe procedure zal onmiddellijk van toepassing zijn op de hangende gedingen.

Het wetsontwerp wil daarnaast vermijden dat de vergoeding van de benadeelde aanzienlijk vertraagd wordt door het aanwenden van allerlei procesmiddelen (tegenvorderingen, vorderingen tot vrijwaring, enz.), bijvoorbeeld wanneer er meerdere aansprakelijken zijn die de schadelast moeten verdelen of wanneer de vordering gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid samenhangt met een vordering op basis van de foutaansprakelijkheid.

Daarnaast wordt de coördinatie van het deskundigenonderzoek aangepast zodat de procedure sneller en efficiënter zal verlopen. Wanneer er een groot aantal deskundigen wordt aangeduid, is het nuttig om enerzijds iemand te hebben als centraal aanspreekpunt tegenover de partijen en tegenover de rechter, en anderzijds iemand die de taak van verzoener tussen de partijen specifiek op zich neemt.

Het voorontwerp geldt voor alle schadegevallen die in aanmerking komen ongeacht de omvang ervan of het aantal benadeelden. De gevallen van foutloze aansprakelijkheid werden ingevoerd langs bijzondere wetgeving, bijvoorbeeld: arbeidsongevallen, vervoer van gasachtige producten, giftig afval, schade veroorzaakt door het winnen en pompen van grondwater, brand en ontploffing, bescherming van het mariene milieu, bodemsanering en bodembescherming, enz. Dossiers die te maken hebben met terreur vallen hier bijvoorbeeld niet onder.

Quote Koen Geens: “Bij een schadegeval moeten onze gedachten eerst en vooral gaan naar de slachtoffers. Hun rechten moet worden gerespecteerd en de juiste hulp en ondersteuning moet worden geboden. Een efficiënte en eenvoudige procedure zorgt ervoor dat de slachtoffers op de eerste plaats komen.”