​Uniforme regels bij bescherming en plaatsing kinderen

le vendredi 31 mars 2017 11:21 Persbericht

Uniforme regels bij bescherming en plaatsing kinderen

Een minderjarige kan om medische, familiale of veiligheidsredenen tijdelijk geplaatst worden in België, of vanuit België geplaatst worden in een ander land. Voor zulke procedures bestaat er geen duidelijk afgelijnde wisselwerking tussen de federale staat en de gemeenschappen, die beide een rol spelen. De ministerraad keurde vandaag een wetsontwerp goed van Minister van Justitie Koen Geens dat de samenwerking tussen de federale regering en de gemeenschappen vastlegt. Dit samenwerkingsakkoord verduidelijkt de procedure en stimuleert overleg.

Om een loyale en transparante samenwerking te garanderen, stelt het wetsontwerp vast dat alle verzoeken - zowel “van” als “naar” België – via de Belgische centrale autoriteit, een onderdeel van de FOD Justitie, verlopen. Die centrale autoriteit zal de verzoeken op hun beurt – indien nodig - dispatchen naar het contactpunt van de Franse, Duitstalige of Vlaamse gemeenschap. Dit kan bijvoorbeeld op basis van de taal van het verzoek of de plaats van de toekomstige verblijfplaats in België. Zo zal een dossier uit Nederland logischerwijs doorgestuurd worden naar de Vlaamse gemeenschap.

Voor de uitvoering van de procedure zullen de buitenlandse autoriteiten dus contact moeten opnemen met de Belgische centrale autoriteit en niet meer rechtstreeks met een autoriteit van de gemeenschap. Op die manier behoudt de centrale autoriteit het overzicht en kan men bij tegenstrijdigheden makkelijker in overleg treden.

Een kind kan omwille van specifieke redenen (bv. een gevaarlijke thuissituatie) door buitenlandse autoriteiten tijdelijk geplaatst worden en onder het ouderlijk gezag komen van een familielid in België of bij een instelling of een pleeggezin. De voorbije 3 jaar werden 16 kinderen tijdelijk geplaatst in een Belgische instelling of pleeggezin, waarvan 13 verzoeken uit Duitsland. België vroeg de voorbije 3 jaar vijf keer een plaatsing aan een buitenlandse autoriteit.

Bij verzoeken afkomstig uit landen met islamitisch recht (bv. Marokko of Algerije) spreekt men over plaatsing na kafala. Dit komt echter minder vaak voor: hier is momenteel slechts één dossier in behandeling.

Met dit samenwerkingsakkoord komt de Minister een internationale verplichting na.

Quote Koen Geens: Een loyale samenwerking en efficiënte wisselwerking tussen de verschillende niveaus is nodig om de betrokken kinderen zo snel mogelijk op te vangen en te beschermen. Als we de knowhow bundelen en eventuele problemen samen bespreken, kunnen we tot de beste oplossing komen in het belang van het kind.