​Verscherpt toezicht en klokkenluidersregeling voor financiële sector

le vendredi 31 mars 2017 14:19 Persbericht

Verscherpt toezicht en klokkenluidersregeling voor financiële sector

Het toezicht op de financiële sector wordt aangescherpt. De ministerraad heeft daarover vandaag het voorontwerp van wet goedgekeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn de invoering van een klokkenluidersregeling en de verdere afstemming van de strafrechtelijke sancties op het Europees recht bij ernstige marktmisbruiken.

Het gaat om een wijziging van de wet van 2002 die het toezicht op de financiële sector en diensten regelt. Die wet wordt nu aangepast aan de Europese verordening inzake marktsmisbruik.

Zo worden een aantal onderzoeksbevoegdheden of maatregelen voorzien of verfijnd, zoals het beroepsverbod, het opvragen van elektronische communicatiegegevens, de inbeslagneming en de huiszoeking.

Het strafbaar gestelde gedrag en de maximumstraffen worden uitgebreid. Het handelen met voorkennis van aandelen, aanbevelen of aanzetten tot handel met voorkennis en marktmanipulatie zal bestraft worden met 4 jaar gevangenisstraf. Mededeling van voorkennis zal bestraft worden met 2 jaar. Deze maximum gevangenisstraffen zijn noodzakelijk en hebben een extra afschrikeffect naast de administratieve geldboetes die opgelegd kunnen worden.

Koen Geens: “Het handelen met voorkennis van aandelen en marktmanipulatie zal zwaar bestraft worden. Deze maximum gevangenisstraffen zijn noodzakelijk en hebben een extra afschrikeffect naast de administratieve geldboetes die opgelegd kunnen worden. Oneerlijke praktijken binnen de financiële markten zijn een bedreiging voor de hele sector. ”

Daarnaast wordt er ook een klokkenluiderregeling ingevoerd. Deze zorgt voor een bescherming van werknemers die inbreuken melden op de regels die aan het toezicht van de FSMA, de financiële waakhond, onderworpen zijn. De FSMA waarborgt de geheimhouding van de klokkenluider en de wet beschermt hem tegen rechterlijke vorderingen of professionele sancties omwille van de melding die hij ter goeder trouw doet. Ook bestaat de mogelijkheid om stappen te ondernemen bij een onbillijke behandeling door de werkgever, zoals het eisen van een schadevergoeding. Deze bepalingen werden geïnspireerd op bestaande mechanismen ter bescherming van werknemers die informatie melden of een klacht indienen.

Johan Van Overtveldt: "Onze maatschappij en economie hebben alle belang bij een stevige en gezonde financiële sector. Daarin in er geen plaats voor misbruiken. Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat marktmisbruik in de sector nog beter kan aangepakt worden. Daarom is het ook belangrijk dat we klokkenluiders voldoende bescherming geven.”