Antwoord op vraag in plenaire zitting over dubbele nationaliteit

le jeudi 20 avril 2017 20:23 Questions au Parlement

In eerste instantie zij er op gewezen dat iedere Staat zelf bepaalt wie zijn nationaliteit verkrijgt en hoe die wordt verloren.

Dit principe leidt tot een aantal feitelijke beperkingen. België kan bijvoorbeeld niet bepalen dat een burger die Belg wordt automatisch zijn oorspronkelijke nationaliteit verliest. Maar België kan wel bepalen dat een Belg die een buitenlandse nationaliteit verkrijgt de Belgische verliest.

Op de ruimte die een Staat heeft om de nationaliteit te bepalen, bestaan ook aan een aantal verdragsrechtelijke en mensenrechtelijke beperkingen. Ten eerste moet elke Staat zijn internationale verplichtingen naleven. Elke staat moet zijn internationale verplichtingen naleven. Staatloosheid is dus niet mogelijk. Een staat kan iemand zijn enige nationaliteit niet ontnemen. Voorts moet ook het gelijkheidsbeginsel worden geëerbiedigd.

België koos er in 2006 uitdrukkelijk voor om toe te laten dat een Belg meerdere nationaliteiten kan verkrijgen vanuit de vaststelling van een toenemende mobiliteit van de burgers, een stijging van het aantal gemengde huwelijken en een groeiende culturele diversiteit. De dubbele nationaliteit laat vanuit dit oogpunt aan uitgeweken landgenoten bijvoorbeeld toe om zich beter te integreren.

Als België als voorwaarde zou stellen dat enkel zij die hun oorspronkelijke nationaliteit verliezen Belg kunnen worden, dan zou een categorie van mensen die goed geïntegreerd zijn nooit Belg kunnen worden. Hoe zo? Precies omdat de Staat van de andere nationaliteit niet zou toelaten dat men op vrijwillige wijze deze andere nationaliteit verliest. Omgekeerd zouden Belgen in het buitenland de buitenlandse nationaliteit niet kunnen verkrijgen zonder de Belgische te verliezen

Vanuit die optiek is de afschaffing van de dubbele nationaliteit voor de Belgen in het buitenland problematisch en kan de integratie in andere landen precies belet worden. Omgekeerd geldt hetzelfde voor mensen van buitenlandse origine voor hun integratie in België.

Het is dan ook allerminst een evidentie om zonder meer de klok terug te draaien naar de toestand die bestond voor 2005. We leven ook in een Europese context waar rekening mee gehouden moet worden. Heel wat Europese landen laten immers de dubbele nationaliteit evenzeer toe.

Bekijk hier het fragment uit de Kamer »