Het COIV wordt grondig hervormd

le vendredi 14 juillet 2017 14:20 Persbericht

Vandaag werd het wetsontwerp goedgekeurd dat zorgt voor een fundamentele hervorming van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en verbeurdverklaring (COIV). Het ontwerp bevat een aantal structurele hervormingen die moeten resulteren in een verbetering van het beheer van in beslag genomen goederen en gelden in strafzaken en in een betere inning en doorstorting naar de Belgische overheid van de verbeurdverklaringen uitgesproken door de rechter.

Het COIV wordt versterkt in zijn rol als nationaal platform en centrale draaischijf voor de gerechtelijke opsporingsdiensten voor wat betreft het beslag en de confiscatie van goederen, vermogensbestanddelen en gelden. Het wetsontwerp omschrijft duidelijk de invulling van de opdrachten van zijn mandatarissen. In het ontwerp wordt bovendien duidelijker omschreven wat de verschillende voor de werking van het COIV relevante begrippen betekenen: de omschrijving van de vermogensbestanddelen, het verplicht beheer, het facultatief beheer, het waardevast beheer.

De hervorming schept voor het COIV ook de mogelijkheid tot verkoop of teruggave aan de oorspronkelijke eigenaar van bv. voertuigen, die in beslag werden genomen. Er zullen strikte termijnen, nl. maximum 3 maanden, gelden voor de teruggave van gelden of goederen na vrijspraak of niet-vervolging. In het kader van het facultatief beheer zal het COIV in de toekomst geldwaarden zoals bitcoins kunnen beheren.

Het COIV houdt ook contact met de buitenlandse collega’s voor wat betreft de schuldvorderingen van vermogensbestanddelen van buitenlanders.

Tenslotte wordt het mogelijk om deze illegaal verworven goederen ter beschikking te stellen van de politie of van wetenschappelijke instellingen, zodat deze kunnen aangewend worden bij de vorming van het personeel of in de strijd tegen de zware criminaliteit.

Quote Koen Geens:

“Het COIV krijgt met deze hervorming meer armslag waardoor we efficiënter kunnen omgaan met in beslag genomen en verbeurdverklaarde goederen en gelden.”