De gezondheidszorg van de gedetineerden in de gevangenissen

le jeudi 19 octobre 2017 15:51 Vragenuurtje plenaire

Het rapport van het federaal kenniscentrum voor de Gezondheidszorg bracht de situatie van de gezondheidszorg in de 35 Belgische gevangenissen in kaart op basis van de beschikbare gegevens voor de jaren 2015 en 2016.  

Het rapport formuleert vaststellingen op vier punten :

  • de specifieke gezondheidsproblemen binnen de gevangenispopulatie;
  • zorgverlening in onze gevangenissen;
  • organisatie van de zorg;
  • kost voor de zorg in de gevangenissen.

Het rapport pleit voor een volledige integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere gezondheidszorg.

Dit is een bevestiging van de goede richting waarin ik samen met mijn collega Maggie de Block reeds stappen heb gezet.

Ik verwijs dan ook graag naar mijn  Justitieplan van  maart 2015 waarin ik reeds aandrong op een overheveling van de penitentiaire gezondheidszorg naar Volksgezondheid.

Ik heb een trouwe en uitstekende gesprekspartner aan mijn collega Minister De Block. Op het vlak van het interneringsbeleid hebben wij reeds samen belangrijke stappen gezet. Naast de inwerkingtreding van de interneringswet van 5 mei 2014 – deze maand één jaar in werking - , ijveren wij onophoudend verder voor een volledige uitstroom van geïnterneerde personen uit de gevangenis, onder meer door oprichting van bijzondere zorgunits,  maar ook door de overheveling van de kost voor de zorg van geplaatste geïnterneerden van Justitie naar Volksgezondheid.

Zo wordt in 2018 een bijkomend budget van 33 miljoen euro vrijgemaakt om de medische kosten van de geïnterneerde personen te financieren.

De aanbeveling van het Federaal Kenniscentrum (KCE) om alle gedetineerden medisch te verzekeren, vormt voor mij het sluitstuk wat de integratie van de penitentiaire gezondheidszorg in de reguliere zorg betreft.

Voor de uitvoering van het stuk gezondheidszorg in de gevangenissen van de Basiswet gaat een wetsontwerp vóór het eind van het jaar naar het parlement. Aanpassingen aan de Basiswet worden gedaan in het licht van de toekomstige bevoegdheidsoverdracht van Justitie aan Volksgezondheid.