Strijd tegen terreur: Uitbreiding dynamische databank FTF naar Homegrown Terrorist Fighters en Haatpredikers

le vendredi 01 décembre 2017 12:00 Communiqués de presse

De Ministerraad keurde 2 Koninklijke Besluiten goed op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en de Minister van Justitie Koen Geens die het wettelijk kader vormen voor de informatie die in de databank Foreign Terrorist Fighters wordt opgenomen.

De Koninklijke besluiten betreffen:

 • Uitbreiding van de gemeenschappelijke gegevensbank foreign terrorist fighters met de homegrown terrorist fighters
 • De oprichting van de gemeenschappelijke gegevensbank haatpredikers.

Deze aanpak laat een gemeenschappelijke opvolging binnen en buiten de Lokale Taskforce (LTF) toe. Dit is een veruitwendiging van de cultuuromslag die volop bezig is: delen van informatie met andere diensten in het kader van een gemeenschappelijke opvolging.

 

1. Terrorist fighters: foreign én homegrown

De dynamische databank foreign terrorist fighters werd uitgebreid met de homegrown terrorist fighters: elke fysieke persoon bij wie er een aanknopingspunt is met België en vanaf het ogenblik dat er aan minstens één van beide volgende criteria is voldaan:

 • Er bestaan ernstige vermoedens dat deze persoon de intentie heeft om een gewelddadige actie uit te voeren, gericht tegen personen, tegen materiële belangen of de Staat, omwille van ideologische of politieke motieven, met het oog op het installeren van een klimaat van terreur
 • Er bestaan ernstige vermoedens dat de persoon doelbewust steun levert, meer bepaald logistiek, financieel of met opleidings- of rekruteringsdoeleinden, aan de personen die gewelddadige acties willen uitvoeren of aan personen die geregistreerd staan als Foreign Terrorist Fighters en waarvoor er ernstige vermoedens bestaan dat zij de intentie hebben om een gewelddadige actie uit te voeren

 

2. Haatpredikers

 

Met haatpredikers bedoelen de diensten de natuurlijke personen, rechtspersonen, feitelijke verenigingen en de door hen aangewende middelen, ongeacht hun nationaliteit, verblijfplaats of plaats van vestiging, die voldoen aan volgende cumulatieve criteria:

 • om schade te berokkenen aan de beginselen van de democratie of de mensenrechten, met de goede werking van de democratische instellingen of andere grondslagen van de rechtsstaat;
 • het gebruik van geweld of dwang als actiemethode rechtvaardigen; 
 • deze overtuiging verspreiden naar anderen met de bedoeling om een radicaliserende invloed uit te oefenen;
 • met een aanknopingspunt in België.

 

Er zijn actueel 78 haatpredikers, 31 homegrown terrorist fighters en 14 buitenlandse haatpredikers die gezamenlijk worden opgevolgd.

 

Toegangen

Net zoals in de reeds bestaande databank, verloopt de toegang op drie niveaus:

Basisdiensten met een rechtstreekse toegang en plicht tot voeden: OCAD, de VSSE, de ADIV en de geïntegreerde politie .

Partnerdiensten met een rechtstreekse toegang en plicht tot voeden:

 • het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen en de penitentiaire inrichtingen;
 • het Openbaar Ministerie;
 • de Cel voor Financiële Informatieverwerking;
 • de Dienst Vreemdelingenzaken.
 • De Nationale Veiligheidsoverheid.
 • de Algemene Directie Crisiscentrum;
 • de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken;  
 • de Federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Directoraat-generaal Consulaire Zaken; 
 • de onderzoeks- en opsporingsdiensten van de Algemene Administratie der douane en accijnzen;
 • de dienst Erediensten van de FOD Justitie zal nu toegevoegd worden (inzake haatpredikers).

Partnerdiensten hebben toegang volgens een systeem van “hit – no hit”:

Diensten die instaan voor de organisatie van de opvolging en de begeleiding van de daders van misdrijven op basis van een mandaat van een gerechtelijke overheid met een rechtstreekse toegang en plicht tot voeden: Justitiehuizen van de Gemeenschappen en diensten van Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap.

De burgemeester  geeft geen toegang tot de databank maar wordt op de hoogte gebracht via de informatiekaart over de identiteit van de FTF/HTF/HP.